Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Synode van oordeel, dat Hoofdstuk VII n°. 3 onzer Algemeene Bepalingen niet toepasselijk is op gevallen als dat van adressant, besluit de handeling van kerkeraad, Classis en Provincie niet te mogen goedkeuren en verwijst mitsdien de zaak weder naar den kerkeraad van 0. Pekela ter vernieuwde behandeling terug.

De uitslag der stemming is, dat zich 24 stemmen op dit voorstel en 15 op het advies der Rapport-Commissie vereenigen. Het voorstel is dus aangenomen.

Abt. 151.

De tijd, voor deze zitting bestemd, is meer dan verstreken. Een der pastores loei, Ds Klinkebt, wordt verzocht deze sessie met dankzegging te eindigen. Zijneerw. voldoet aan dat verzoek nadat gezongen is Ps. 84:6,

Want God, de Heer, zoo goed, zoo mild, enz.

VIJFTIENDE ZITTING. Donderdag 27 Augustus, voorin. 9—1 uur.

Abt. 152.

Ouderling A. Geebts laat zingen Ps. 25:7,

Gods verborgen omgang vinden, enz. en smeekt Gods zegen over deze zitting af.

Abt. 153.

De behandeling der Protesten wordt voortgezet. Aan de beurt is nu N° 11.

H. Tempelman Dz. van Bergenambacht of Hoogendijk by' Schoonhoven, protesteert tegen kerkeraad, Classis en Provincie. In zijn protest deelt hij mede, dat hem 13 Jan. 1885 het stemrecht, en 14 Januari het lidmaatschap ontnomen is. In persoon heeft hij zich vervoegd ter Classiciale Vergadering te Rotterdam en daarna schriftelijk bij de Prov. Vergadering. Daar hij sedert niets van den uitslag vernomen en ook ondanks zgn verzoek de door hem ingezonden stukken niet terug ontvangen heeft, komt hij der Synode vragen hoe hij voorts handelen moet.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Bavinck) heeft dit oordeel:

Sluiten