Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Classic. Vergadering 10 Jan. 1883 de kerkeraadsleden suspendeerde wegens scheurmaking en onverzoenlijkheid. Zij weigerden te verzoenen, dewijl zij beweerden: het is al meermalen gebeurd. Aan de Classis, 19 October 1883 vergaderd, werd gevraagd, dat de kerkeraad weer mocht worden gecompleteerd, waar ook Ds. B. J. B. van de gemeente was losgemaakt. De Classis gaf een weigerend antwoord. Op de Classicale Vergadering van 8 Jan. 1884 berichtten de overgebleven kerkeraadsleden, dat ook zg niet bleven dienen. De Classic. Vergadering schreef nu eene vrge verkiezing uit. De nu aftredenden wilden bij de verkiezing niet in aanmerking komen. Tegen de vrge verkiezing kwamen ze niet op, maar zij wilden niet herkozen worden. Zg, die vroeger wegens scheurmakerg' afgezet waren, werden verkozen.

Nu protesteeren M. Ten Hoor c. s. a tegen de vrije verkiezing; b tegen de wijze, waarop zij plaats had, omdat bezwaren tegen de verkozenen niet konden ingediend worden, en omdat de afgezette ouderlingen geene schuldbelijdenis volgens art. 75 D. K. hadden gedaan; c tegen de bevestiging, die geschied was met weglating van het eerste gedeelte van net Formulier.

Uit de debatten blijkt, dat èn scheuring en schuldbelijdenis in verband stonden met het al of niet blijven van Ds. B. — De geschiedenis is ingewikkeld, en het denkbeeld wordt geopperd om eene Commissie uit deze Synode te benoemen, die met de Classis Assen doen zal wat des kerkeraads is. Dit denkbeeld neemt de Commissie van Rapport gaarne over. De gedachten verschillen nog over de vraag, of de verkiezing van de bedoelde kerkeraadsleden nietig verklaard, dan wel van kracht gelaten moet worden. Maar allengs worden de broeders het meer eens en het gewijzigd advies der Commissie van Rapport wordt met 36 tegen 4 stemmen aangenomen. Dit advies houdt in, dat de Synode de verkiezing van Baron, Droste, v. Houte, Liffebink en v. d. Meulen nietig verklare, eene nieuwe verkiezing uitschrgve en eene Commissie benoeme van drie leden, om met de Classis Assen te doen wat des kerkeraads is.

Art. 155.

Tot leden der Commissie naar Haulerwijk worden gekozen: Docent S. van Velzen bij acclamatie, Ds. Douma en Ouderling Klinkert bij stemming Secundi zijn: DD. Beuker en Van Andel, en Ouderling L. Hoekers.

Art. 156.

N°. 13 der Protestenlijst komt ter tafel. Het behelst een verzoek van D. van Beek, diaken te Doorn, om broeder Overduin als leeraar toe te laten vólgens art. 8, voor de gemeente Doorn.

Tot dat einde heeft de kerkeraad een verzoekschrift gericht,

Sluiten