Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door alle leden op een na geteekend, aan de Classis; deze verwees den kerkeraad naar de Provincie, wier besluit evenwel in afwüzenden zin is geweest, omdat 0. gestudeerd heelt te

Kampen. ,T T •

De Commissie van Rapport (Rapporteur Van dek Linden) is van oordeel, dat er in verband tot bet ter zake door de bynode omtrent art. 8 beslotene (zie Algem. Bepalingen, pag. 8) geene termen bestaan om van het advies der Provincie at te waken. Zij adviseert de Synode om dien overeenkomstig te besluiten en tevens den adressant kennis te geven, dat er geen andere weg is aangewezen.

Met dit advies vereenigt de Synode eich ten voUe.

Abt. 157.

N° 18 der Protestenljjst wordt aan de orde gesteld. Het is een Protest van den kerkeraad der gemeente Haarlemmermeer, Oostzijde, tegen een besluit der Provinciale Synode vanN. Holland in zake grensscheiding tusschen de gemeenten Haarlemmermeer (Oostzijde) en Hoofddorp, wier beider zelfstandig gemeentelijk ressort voor 1869 en thans nog door elkander liep

enNa°eene breedvoerige toelichting dezer kwestie, waarbij adressant eene kaart overlegt ter verduidelijking van den localen toestand, verzocht hij aan de Synode het volgende uit te spreken:

a De kerkelijke gemeenten te Haarlemmermeer, voor zooverre zij vóór de Synode van 1869 gesticht zijn; vallen, zoowel als eenige andere, hetzij stads- hetzij plattelandsgemeente in de termen der slotbepaling op art. 25 der Synode van Middelburg 1869. (Men zie bladzijde 47 der Algemeene Bepa-

b. Degadressant is in zin goed recht, wanneer hjj zich overeenkomstig zijn protest tegen de Prov. Synode van N. .Bolland, den 3 Juli j. f. te Haarlem gehouden, beroepen blijft op bovengenoemd art. 25.

c. De adressant maakt zich niet schuldig aan overtreding van eenige kerkelijke bepaling of voorschrift wanneer hu zich overeenkomstig meer genoemd art. 25 gedraagt ten opzichte van het ontvangen van attestatiën van aankomende leden, die zich te Haarlemmermeer vestigen binnen de grensscheiding van het kerkelijk territoir der gemeente Haarlemmermeer (Oostzijde)-en Hoofddorp.

Ook hier dient de Commissie van Rapport (Rapporteur Blankenbeeg) de Synode met haar advies, dat sy in dezen vorm geeft: Uwe Commissie is van meening, dat uist op grond van het

Sluiten