Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE ZITTING. Donderdag 27 Augustus, yoorm. 4—9 uur. Art. 161.

Ouderling Landwehr wordt verzocht deze zitting te openen met gebed. Gezongen wordt vooraf Ps. 68:10,

Geloofd zij God met diepst ontzag, enz.

Art. 162.

De Voorzitter deelt mede, dat Ds. van Anken per telegram naar huis is ontboden en dat genoemde broeder reeds op reis is. Zgn secundus, Ds. Noordewier, is getelegrafeerd.

Art. 163.

De Synode komt terug op de vraag, of zij op de zaak van J. A. D. zal ingaan. Met 32 tegen 5 stemmen antwoordt zij in onfkennenden zin. ■

Art. 164.

N°. 14 en 20 van de Protesten-lijst, als rakende dezelfde zaak, komen nu in behandeling.

N° 14 is eene memorie van toelichting, die de kerkeraad te Hollandsche Veld aanbiedt aangaande het begin en beginsel der kerkelijke tucht, toegepast op J. J. Smit, die zich op de Synode heeft beroepen.

N° 20 is een Protest van K. J. Smit, lid der gemeente Hoogeveen en broeder van J. J. Smit. Adressant beklaagt zich over de wijze van behandeling der zaak van zijnen broeder contra J Haverman. Genoemde J. J. Smit is onder censuur gesteld en eindelijk met het Formulier afgesneden van de gemeente. Adressant deelt mede, dat aan den kerkeraad door de Classis was opgedragen om een onderzoek in de bewuste zaak in te stellen en zijn broeder den uitslag mede te deelen, 't geen de kerkeraad dan ook gedaan heeft. Doch nu beweert adressant, dat het niet alleen hem, maar ook anderen lidmaten uit de gemeente door ondervraging der getuigen gebleken is, dat bij hen _ ^e getuigen — door den kerkeraad geen onderzoek is ingesteld. Hij, adressant, is nu van gevoelen, dat de Classis en de Provincie door den kerkeraad zgn misleid en mitsdien de handelingen van den kerkeraad onwettig zijn m dezen.

Adressant zegt, dat het alzoo van groot belang is, dat deze zaak door mannen, die voor waarheid en recht zgn, worde onderzocht en het recht gehandhaafd.

Sluiten