Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

porteur v. d. Linden) komt de Synode spoedig tot een besluit inhoudende, om aan den adressant kennis te geven, dat in de

tTrv°q0rdl.g«e77ve^aderm^ dat0 24, Aue- 1885f genoemde artikelen van 1877 zijn geschrapt en dat deze Synode dus in den geest en de bedoeling van adressant heeft gehandeld. De Synode betuigt haar leedwezen, dat van dat stuk in 1882 ingeSynoae' m dmg is &emaakt «» de Handelingen der vorige

Art. 159.

Ter sprake komt een schrijven van J. A. Donkers, houdende

ÜVS? •' T 1D- zijn ambt ,en eer te worden hersteld. Bij volharding m de weigering om hem recht te doen zal hij zich gedrongen zien om openlnk te bewjjze», dat de Chr. Geref. Kerk feJ »dl U+dt ■an ?ods.^oord enz- AI* toelichtende bijlage Heer A^ Br^elkamp °™ ^ * "» ^

m5p C™mi?.sie ▼*» Rapport (Rapporteur v. d. Linden) deelt

Z^aJ^I-a I gpn ee.DS*eminiF a<lvies °P dit P«nt heeft. De tf™Juk kommissie ad Boe stelt voor om met handhaving van het besluit der Synode te Zwolle, art. 150, vereenigd met dat van Dordrecht '79 art. 86, in afwijzenden zin oP des adressants verzoek te besluiten. De Vinderheid is van oo?deel knLr, ZenS?ei',k Z£U Zfln °P de zaak in kwes«e terug tè Sin Vit -dev uD°NKEES' trots m wiJze van doen' recht siet e Z2 imitie.Te,be™n en stelt voor om eene Commissie te benoemen uit deze Synode om met J. A. D. te spreken Ve opmerking wordt echter gemaakt, dat J. A. D. geheel ïankeHiki, 6? maen, dus,mJet «Ö» ^^ven hier niet ont«ffilZ0° /T'K* °-ok. de meerderheid der Commissie, er bijvoegende, dat het abusief is te zeggen: de Kerk heeft D om zijne gevoelens behandeld. Hij is befandeld oï zijne W aing, en de zaak, waarover de kwestie loopt, behoort tot die dingen, die meer kerkelijke bepalingen dan fehriCrlijk^gede" kweTl V J"* drP,edenste,sJel- De Synode besluite om % brengl D1 " ^ CD de Zaak niet meer in debat &

Art. 160.

De tijd verbiedt om dit punt af te handelen. Ouderling Golverdinge laat zingen Ps. 100:2, S

De Heer is God, erkent dat Hij, enz. sThonïen. Heeie V°°r h6t g°ede' °nS in deze zittin& ^-

Sluiten