Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Commissie van Rapport (Rapporteur Bavinck) dient de Synode met haar advies. De Rapporteur geeft een beknopt, maar helder overzicht over aanleiding, loop en stand der kwestie en laat uitkomen, dat alles aankomt op de vraag, of het onderzoek, door de Classis aan den kerkeraad opgedragen, wel geschied is. Immers op dit onderzoek is de afsnijding gegrond. Het heeft allen schijn, dat uit een negatieve praemisse eene positieve conclusie getrokken is, wat natuurlijk met aangaat. De Rapport-Commissie adviseert aan de Synode om eene Commissie van drie leden, twee predikanten en een ouderling, uit de naburige Provinciën te benoemen, welke Commissie een onderzoek in loco heeft in te stellen of het in het protest bedoelde onderzoek, waarop in casu de censuur gegrond is en dus het geheele protest neerkomt, werkelijk geschied is en op .welke wnze > het heeft plaats gehad. De afgevaardigden van Drenthe lichten de zaak nader toe. De kerkeraad zeide na onderzoek, dat de laster van Haverman niet is bewezen. Insgelijks Classis en Provincie, hen der Prae-adviseurs om advies gevraagd, zegt: De aanleiding is hier nietig, een twist tusschen een ouderling en een gewoon lid in zate een doodkist, maar de gevolgen zijn hoogst ernstig 't Is niet duidelijk of het onderzoek, dat de kerkeraad op last der Classis moest instellen naar de lasteringen van Haverman, naar eisch geschied is. Onderzoek is zoo rekbaar en toch schijnt op dat rekbaar onderzoek de afsnijding van J. J. &. gebaseerd te zijn. Afsnijding nu is ernstig. Het benoemen van een Commissie door deze Synode komt ook hem hoogst wen-

SCEeSkaX' Prae-adviseur oordeelt, dat de Classis niet goed heeft gehandeld en eene ernstige berisping verdient. Hij komt op tegen het spoedig en ongemotiveerd afsnijden. Hoe durtt, vraagt hij, een Classic. Vergadering adviseeren om met de censuur voort te gaan, terwijl zij zelve met zeker was of een onderzoek naar behooren was ingesteld.

De afgevaardigden van Drenthe verdedigen hun wnze van doen Zn zeggen, dat het onderzoek met liep over J. J. »., ma» over H. De censuur van Smit bleeft daar dezelfde om. Ook Ds de Munnik, die bij de behandeling.der netelige kwestie tegenwoordig was,'brengt een en ander ui t midden Otde vraag des Voorzitters: wat weet gij van dat onderzoek? antwoofdt hij: dat onderzoek kon eigenlijk geen onderzoek heeten Tm de wijze, waarop het geschiedde. De kerkeraad wilde mets weten van getuigen, die buiten de gemeente znn.

Aan J J Sm.t, tegenwoordig zijnde, worden door den Voorzitter éeni-e vragen gedaan met het doel om eenig meerder KchTtTbSkomer! Hij^as, zeide hij, voor leugenaar verkW voor de gansche gemeente naar 't zeggen van H. De ^^raad. schermt met Mat. 18, maar openbare zonden moeten openbaar gestraft worden naar Paulus' woord en ook naar de Kerkorde.

Sluiten