Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kerkeraad vermaande hem nooit 'persoonlijk, maar altijd schriftelijk. Eenmaal kwam de leeraar vóór de censuur met twee ouderlingen hij hem; bij die gelegenheid zeide de leeraar, dat het onderzoek nog niet had plaats gehad. Op de vraag: waarom word ik dan gecensureerd, kreeg hij geen antwoord. Tusschen censuur en afsnijden verliepen maanden, en bij de afsnijding was hij zelf tegenwoordig. Hij verklaarde er prijs op te stellen lid der Chr. Ger. Kerk te zijn.

De indruk, dien de zaak op de meeste broeders maakt, is niet gunstig. Er bestaat vrees, dat de censuur op J. J. S. zonder deugdelijken grond is toegepast. Sommige broeders willen direct de onwettigheid der censuur uitspreken, daar h. i. misbruik van het ambt der sleutelen is gemaakt. Anderen merken op: wij hebben hier slechts ééne partij, niet den kerkeraad gehoord. Alles pleit er voor om eene Commissie te benoemen, die een locaal onderzoek instelle. Tevens moet bepaald worden hoe die Commissie te handelen heeft. De volgende beschouwing wordt gegeven: De kerkeraad heeft het bewuste lid gecensureerd, de Classis heeft de censuur gesanctioneerd en de Provincie heeft uitgesproken, dat kerkeraad en Classis goed hebben gehandeld. Zooals de zaak hier is voorgesteld en toegelicht, schijnt de censuur zonder grond ten einde toe te zijn doorgezet. Er moet dus onderzoek gedaan worden of de censuur goed uitgeoefend is. Dat krijgt de Commissie in last. Zij gaat na hoe de zaak zit. Is zij gekomen tot eene gevestigde overtuiging, dan keurt zij öf de censuur goed öf zij improbeert haar. Indien het laatste, dan moet de kerkeraad op zijne schreden terugkeeren en de Censuur opheffen. Wil de kerkeraad dat niet, dan treedt de Classis handelend op enz.

De Rapporteur merkt nog op, dat de memorie van den kerkeraad hier is, maar de zaak zit vast op de Classis. ■ De Vergadering is nu rijp om te stemmen. Met acclamatie wordt besloten, in aansluiting aan het advies der Commissie van Rapport, eene Commissie van drie leden te benoemen, die in boven omschreven geest heeft te handelen.

Art, 165.

Tot leden der Commissie naar Hollandsche Veld worden benoemd : bij acclamatie Docent H. de Cock en bij gesloten briefjes Ds. J. Hessels en ouderling M. Dekker. Secundi zijn Beuker, Nedeehoed en Hoekers.

iiÉSÉ Aet* i66.

Aan de orde komt nu N° 22* der Protestenlijst. Bit Protest gaat uit van Peije v. d. Grijp te Botterdam. Adressant geeft te kennen, dat sedert lang een verschil bestaat tusschen den ker-

Sluiten