Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 169.

De Voorzitter dankt de Commissie voor haren verrichten arbeid op het gebied der Zending en met name den Secretaris voor zijn belangrijk en bezielend verslag. Ook den Zendingsdirector J. H. Donneb wordt een woord van warmen dank voor zijn belangrijken arbeid omtrent de Zending gebracht.

Abt. 170.

Naar aanleiding van het verslag bespreekt nu de Synode een en ander, dat op de Zending betrekking heeft.

Allereerst komt ter tafel een voorstel der Zendingscommissie betreffende het jaarlijksch verslag, dat volgens het Reglement gedaan moet worden. Sinds het verschijnen van het maandschrift „het Mosterdzaad," dat geregeld mededeelingen doet, acht de Zendingscommissie het jaarlijksch verslag overbodig. Zij wenscht echter de goedkeuring der Synode te hebben en verzoekt bij dezen opheffing der bestaande bepaling.

De Synode willigt met acclamatie dit verzoek in.

Abt. 171.

De Voorzitter vraagt: Hebben de Provinciën, die op de Agenda artikelen hebben, de Zending en de zendelingen betreffende, nu nog behoefte, na het gehoorde verslag, op die punten in te gaan? Z.-Holland leest wat onder B d voorkomt, aldus luidende:

De Provincie Z.-Holland het betreurende, dat zendeling E. Haan niet is teruggekeerd naar Batavia, vraagt de Synode:

1. Mocht de Zendingscommissie Zijneerw. wel beroepbaar stellen voor de Kerk in Nederland?

2. Waarom is zendeling Van Alphen niet teruggekeerd naar Soembal

3. Waarom heeft de Zendingscommissie de Kerk te Me est er-C ornelis niet aanvaard?

Omtrent punt 1 heeft Z.-Holland nog geene genoegzame helderheid ontvangen. Omtrent punt 2 heeft het op dit oogenblik niets te zeggen. Omtrent punt 3 wenscht het nog te vragen: Daar het bamboezen kerkgebouw te Batavia veel te wenschen overlaat, kan in plaats daarvan het steenen Kerkje te MeesterCornélis niet gebruikt worden? Het voorloopig antwoord luidt: Het staat veel te ver van Batavia af.

Abt. 172.

N.-Brabant licht toe wat onder B f en g op de Agenda voorkomt, aldus luidende: '&Êk

f. De Synode bespreke, wanneer de Zendingscommissie een zendeling kan ontslaan van zijne, met het oog op den Heere aanvaarde, taak in de Heidenwereld en hem beroepbaar stellen voor onze Kerk.

Sluiten