Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Bestaat er geen gevaar, dat onze zendelingen te veel treden in denarbeid van een gewoon leeraar in stede van als zendeUng-leeraar te arbeiden onder de Inlanders?

Wat f betreft, er is geen artikel in het Reglement dat hier uitspraak doet. Het is dus een open kwestie. Maar is Haan's blijven in het Vaderland wel in het belang der Zending in onze Oost? Haan was een uitnemend zendeling. Hij repatrieerde tot herstel van krachten. Na tweejarig verblijf in 't Vaderland zou hij naar Batavia terugkeeren. Het geschiedde niet. Waarom niet? Uit oorzaak van kosten volgens het verslag. De vraag is of die reden geldig kan heeten. H. heeft veel ervaring. Drie zendelingen kunnen dadelijk zooveel niet als H. alleen. Het geld is een bezwaar. Maar is het niet beter een paar duizend gulden per jaar meer uitgeven dan onervaren zendelingen laten gaan naar onze Oost? Bovendien, het geeft een verkeerd antecedent. Straks kunnen ook Huijsing en Delfos terugkeeren. De vraag: wanneer kan de Zendingscommissie een zendeling ontslaan? is gansch niet overbodig. Er is gewezen in 't Verslag op de kinderen van Haan. Maar zendeling C. gaat terug en laat vier kinderen hier blijven. De Synode ga daarom in op de vraag: Is het blijven van H. in 't Vaderland in het belang der Zending? — Nadat nog een andere spreker gewezen had op de hooge eischen, die br. H. voor zijn terugkeer gesteld had, als wilde hij pressie uitoefenen, merkt de Voorzitter op: De 'vraag van Z.-Holland is van kerkrechterlijken, die van N.Brabant van practischen aard. Wij zullen beiden afzonderlijk aan de orde stellen.

Akt. 173.

Is het blijven van Haan in het belang der Zending? Deze vraag komt eerst aan de orde. Een der Docenten geeft praeadvies. Hij betuigt zijn ingenomenheid met het verslag, maar acht het bezwaar, aan het geld ontleend, niet gewichtig genoeg om Haan hier beroepbaar te stellen. H. heeft veel ervaring op het gebied der Zending, en hem hier te houden alleen om de kosten, schijnt niet raadzaam. Men spreekt van het klimaat, maar waarom kunnen de zendelingen het op Batavia niet even goed uithouden als anderen, die daar hun zaken doen? Hyj heeft wel eenige bedenking. Een ander Prae-adviseur merkt hiertegen op, dat de Secretaris der Zendingscommissie niet uitsluitend gewag maakte van 't geld, maar voor Haan was geen plaats, of voor Huijsing moest een nieuwe zendingspost gecreëerd worden. Bovendien, de ervaring leert, dat, wanneer gerepatrieerde zendelingen opnieuw naar de Oost gaan, zrj niet over veel werkkracht meer te beschikken hebben.

Sluiten