Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Abt. 186.

Nu komt de vraag: Mocht men Van Alphen wel in dienst nemen, zonder hem een officiëele zending te geven, eene zending door een officiëele Vergadering van leeraars en ouderlingen? Is niet de Zendingscommissie slechts eene Commissie van bestuur? Moet de macht van ordenjng, die nu bij de Zendingscommissie is, niet bij eene andere kerkvergadering komen? Te meer nog, omdat aan de Zendingscommissie nooit ordening, maar slechts onderzoek is opgedragen. Een discussie over dit punt ontspint zich. De Zendingscommissie antwoordt: Wij zgn een kerkelijk lichaam en niet louter eene Commissie van bestuur. De Synode heeft als hoogste kerkelijke Vergadering het recht van zending, dat overgedragen is aan de Zendingscommissie, wier leden elk door de Provinciale Vergadering gekozen zgn. Een der Prae-adviseurs zegt, dat de lastgeving volgens art. 4 D. K. moet geschieden in eene vergadering, waar ouderlingen en diakenen aanwezig zijn. Hiertegen merken anderen op, dat men op zulk een wijze over-presbyteriaal wordt. Wij staan op den presbyterialen bodem ook als Synode, en de Synode, die samengesteld is uit leeraars en ouderlingen en de geheele Kerk vertegenwoordigt, draagt de ordening en uitzending aan de Zendingscommissie op en doet de ordening in 't midden van eene onzer gemeenten plaats hebben.

Abt. 187.

De Synode besluit in deze materie: a. dat men deze vraag naar kerkeraad, Classis en Provincie terugzende, overmits ze wel door een Prae-adviseur, maar door geen der Provinciën hier is ter tafel gebracht; 6. Tevens zal aan kerkeraad, Classis en Provincie de vraag worden voorgelegd: Op welk een wijze kan een zendeling onzer Kerk, die uit de neidenwereld terugkeert, in de Kerk m het moederland beroepbaar gesteld worden?

Abt. 188.

De vraag van N. Brabant B f, boven afgeschreven, wordt nu aan de orde gesteld. De afgevaardigden dier Provincie geven toelichting. Br. Delfos heeft b. v. een gemeentetje gesticht: gaat op die wijze de zendeling niet te veel in den herder en leeraar op? Namens de Zendingscommissie antwoordt een harer leden: Soerabaia en Kwitang vormen een overgang tot de heidenwereld. Zij zijn een tweede Antiochië, een' uitgangspunt. Vandaar dat onze zendelingen met Europeanen, Gemengden en Heidenen te doen hebben. Zij moeten dus ten deele heidenzendelingen, ten deele leeraars, ten deele schoolonderwijzers zfln.

Sluiten