Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor W. Kolkert. Allen betuigen instemming met de Formulieren van Eenigheid.

Art. 198.

De Prae-adviseur, Doe. Wielenga, is weder tegenwoordig. Art. 199.

De Notulen der zittingen van Woensdag, Donderdag en Vrijdag (gedeeltelijk) worden vastgesteld.

Art. 200.

Ds. J. H. Schoenakers moet de Vergadering verlaten ter oorzake van ongesteldheid. Rij hoopt, zooals hij zegt, tegen morgen weder tegenwoordig te zgn.*)

Art. 201.

Aan de orde wordt gesteld D c der Agenda:

Be Provincie vraagt uitlegging van art. 50 der Dordsche Kerkorde. (Friesland.)

Friesland geeft toelichting, waaruit blijkt dat verklaring verlangd wordt van het woordeke „uit". Wij lezen in dat artikel: Tot dezë (Nationale Synode) zullen twee dienaren en ouderlingen „uit" elke particuliere Synode afgezonden worden.

De vraag is: heeft dit woordeke „uit" locale beteekenis en wil het zeggen uit de tegenwoordig zjjnde leden der vergadering of heeft het causatieven zin en moet' het opgevat worden „door" de vergadering.

,Eèn der Docenten geeft prae-advies. Volgens het gewone begrip, zegt hij, zijn alle predikanten en ouderlingen benoembaar voor de Synode. De Classis vaardigt af naar de Provincie, diei in hare schatting het geschiktst zijn, de Provincie doet hetzelfde naar de Synode. Maar het artikel bedoelt z. i. afgezonden uit de tegenwoordig zijnde leden der vergadering. Een ander Prae-adviseur merkt tegen deze exegese op, dat de practijk der vaderen er mede in strijd is. Op de Synode te Dordrecht 1618 en 19 waren zelfs predikanten uit andere Provinciën.

In discussie gebracht, zijn velen er voor om niets te stipuleren, geene nadere verklaring van het woordeke uit te geven. Wg hebben 50 jaren achter ons en over dit artikel is nooit moeite geweest. Beperken van het woordeke is niet geraden.

. *) Die hoop heeft zich niet verwezenlijkt. Genoemde Broeder is ernstig ziek geworden en in zijn logies te Hillegaertsberg op Maandag den 7den September overleden.

Sluiten