Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter leest art. 96 Utrecht en 238 Zwolle en zegt: de vergunning, dat leden voorgaan, ziet niet op afgezette predikanten. Die vallen buiten de termen.

Een derde Prae-adviseur wijst er op wat aanleiding gaf tot de bepaling in art. 238 Zwolle. Men heeft willen voorkomen dat afgezette predikanten ergens optraden. Het woord „gemeente' moet genomen worden in den meest uitgestrekten zin van het woord. Nergens waar ook mag een afgezet predikant optreden onder de auspiciën van den kerkeraad. Hij adviseert der Synode om het woord gemeente in den ruimsten zin van het woord te nemen.

Met dit advies vereenigt zich de Synode.

Abt. 203.

Ter behandeling legt de Voorzitter aan de Synode voor D o der Agenda:

De Synode besluite, dat attestatiën van vertrokken lidmaten naar een andere gemeente, indien zij niet binnen zes maanden ingeleverd zijn, vervallen worden verklaard. (N.-Holland.)

N.-Holland geeft toelichting. De termijn, zegt het, van een jaar en zes weken is te lang. Zes maanden is lang genoeg. De Provincie waagt eene nieuwe poging om 't artikel in haar zin gewijzigd te krijgen.

Een der Docenten praeradviseert, den raad inhoudende om aan den wensch van N.-Holland te gemoet te komen, maar met bijvoeging: „tenzij er buitengewone omstandigheden zijn."

In de discussies blijkt, dat sommigen voor, meerderen tegen het inkorten van den termijn zijn. Gelezen wórdt wat in Utrecht ter zake besproken en besloten is. Voor zeer' enkele gevallen eene nieuwe bemaling te maken achten velen niet raadzaam. Men moet niet te veel haast maken, noch den indruk geven, dat men gemakkelijk van de gemeente af kan. Een jaar en zes weken is stereotiep. Ieder weet van dien termijn. Over de kerkeraden heen eene nieuwe bepaling te maken is niet geraden. Een enkele wil den termijn met zes weken verkorten, een ander naar omstandigheden handelen, maar gaandeweg wordt duidelijker, dat de meeste broeders niet voor inkorting van den termijn zijn.

Het voorstel N.-H. wordt in stemming gebracht en vereenigt tien stemmen op zich.

De termijn van een jaar en zes weken blijft.

Abt. 204. Na het zingen van Ps. 116:10,

Ik zal Uw' naam met dankerkentenis enz. sluit Oud. Blankenbeeg deze zitting met dankgebed.

Sluiten