Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verwisselen met een andere betrekking, ook al geeft een Classis vrijheid; deels op het gevaar dat'onze beste mannen naar de Kamer gaan verhuizen; deels weder op het wenschelijke, dat bekwame woordvoerders in de Tweede Kamer onze beginselen bepleiten en getuigen tegen veel kwaad en onrecht.

Art. 231.

De tijd voor deze zitting bestemd is verstreken, meer dan verstreken. Zonder te zingen brengt de Synode bij monde van Ds. Meerburg den Heere dank voor den in deze zitting genoten zegen.

TWEEËNTWINTIGSTE ZITTING. Woensdag 2 September, nam. 4—8 uur. Abt. 23k

Ouderling G. Brink laat zingen Gebed des Heeren Vs. 3, Uw koninkrijk koom' toch, o Heer! enz. en gaat de Vergadering voor in gebed.

Abt. 233.

De discussies over het vereenigbare van leeraar of Docent en het lidmaatschap van gemeenteraad of Tweede Kamer worden voortgezet. Bij het reeds ingekomen voorstel worden vier nieuwe voorstellen aangeboden en de Voorzitter verzoekt om vooral met het oog daarop het woord te voeren. Wjj kunnen niet aldoor met dit Agenda-punt ons bezig houden. Twee der voorstellen, en wel de radicaalste, zijn door twee onzer Praeadviseurs, drie door leden der Synode ingediend. Van deze drie wordt een niet ondersteund, en de beide andere tot één voorstel vereenigd.

Voorstel 1.

Na breede en grondige discussies besluit de Synode, dat met de aanvaarding van het lidmaatschap der Staten Generaal, der Provinciale Staten en van den gemeenteraad onder de tegenwoordige grondwet ipso facto het radicaal van de bediening des Woords vervallen is.

Voorstel 2.

De Synode oordeelt, dat in den regel geen Docent noch leeraar lid van een gemeenteraad of andere politieke vergadering behoort

Sluiten