Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niet onder censuur staan." Die onder censuur staan hebben dus geen stemrecht.

Abt. 243.

De verkiezing van een lid der Synodale Commissie komt te sprake. Als regel geldt, dat een aftredend lid niet terstond herkiesbaar is. Maar Ds. J. Nedebhoed, die aftreedt, is als secundus voor Ds. J. H. Donneb opgetreden en de vraag wordt nü gedaan: Is Ds. Nedbbhoed al of niet herkiesbaar? De Synode oordeelt dat Zijneerw, wel herkiesbaar is, omdat Ds. J. H. Donneb in hem is

1be Vergadering gaat nu tot stemmen over. Gekozen wordt tot primus-lid Ds. JT Nedebeoed met 19 stemmen.

De Synodale Commissie bestaat nu uit de BB. W. H. Gispen, Sec. D. K. Wielenga, J. Nedeehoed, Sec. W. Doobn, Oud. Jhr. J. L. de Jonge, Sec. Ds. A. Bbummelkamp Jr.

Abt. 244.

Zonder te zingen wordt deze zitting met dankgebed gesloten door Oud. F. te Winkel.

DRIEËNTWINTIGSTE ZITTING. Donderdag 3 September, voorm. 9—1 uur.

Abt. 245.

De Voorzitter verzoekt ouderling Bos de Vergadering te openen met gebed. Hij voldoet hieraan, nadat gezongen is Ps. 119:53,

Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet, enz. Abt. 246

De Notulen der beide zittingen van Dinsdag 1 Sept. worden vastgesteld.

Abt. 247.

Het Moderamen wordt belast met het nagaan en arresteeren van de Notulen dezer Vergadering.

Abt. 248.

Kan een prae-adviseerend lid der Synode ook een voorstel doen of doen aanteekenen? zoo wordt gevraagd. Het kan, luidt

Sluiten