Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst der genoemde Gedelegeerden met de Syn. Commissie te Leiden 16 Juni 1880.

In antwoord hierop ontvingen we het bericht, dat, tengevolge van oogenblikkelijke en op handen zijnde afwezigheid van twee der Gedelegeerden, de zaak tot na de vacantie — die toen juist was ingevallen — moest blijven rusten.

Sedert heeft de Syn. Comm. hierop geen nader antwoord ontvangen.

Van de Commissie voor de Evangelisatie te Tilburg ontvingen wij een verzoek, gesteund door Classis en Provincie, om voor die Evangelisatie eene collecte te mogen doen bij al de Gemeenten onzer Kerk.

De oorzaken voor dezen maatregel bestonden:

a. In de vermindering van de Collecten hiervoor, mede veroorzaakt door het steeds vermeerderen van het aantal collecten voor verschillende zaken.

6. In de vermindering van de opbrengst van den Almanak, die voor Tilburg wordt uitgegeven, zoodat deze uitgave in de laatste drie jaren volstrekt geene voordeelen meer oplevert.

In het eerst had Uwe Commisse eenige bezwaren dit verzoek toe te staan, doch na later verstrekte inlichtingen meende zij eindelijk het te moeten inwilligen.

Een dergelijk verzoek, gesteund door de Classis Drogeham en de Provincie Friesland, kwam tot ons van de Gemeente B er gum. Deze Gemeente was door buitengewone omstandigheden in een buitengewonen nood geraakt; de hulp door Classis en Provincie geboden was ontoereikend, en nu verzocht men de vrijheid door een collectant in al de Gemeenten onzer Kerk giften te verzamelen, ten einde in den bestaanden nood te voorzien.

Uwe Commissie heeft daarop geantwoord, dat zij tot het geven van dergelijke vergunning geene vrijheid gevoelde.

Tegen de aanvraag om eene collecte zou minder bezwaar zijn. Doch dan moest eerst blijken, dat die Gemeenten in Friesland, welke tot hiertoe nog niets deden, ook wat gedaan hadden, en, wat zij deden.

In de maand Juli 1883 ontvingen we eene uitnoodiging van de Regelingscommissie voor het Congres der „Fedération Bri„tannique Continentale et Generale pour 1'abolition de la pros„titution specialement en visagée comme institution legale et „tolérée," om onze Commissie op de vergadering van 17—22 September 1883 te 's Bage te houden, te doen vertegenwoordigen.

Hierop meende Uwe Commissie te moeten antwoorden, dat zij, hoewel de edele bedoelingen, waarmede het Congres gehou-

Sluiten