Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wordt, zeer waardeerende, echter meent, dat zij hetzelve niet kan bijwonen zonder de grenzen van haar mandaat te overschrijden.

Van de Belgische Evangelische Zendingskerk ontvingen we de uitnoodiging tot het zenden van afgevaardigden op de Synode dier Kerk, welke vergaderen zou te J u m e t op den 13-15 Augustus 1883.

Overeenkomstig het besluit der laatste Synode hebben wg de beide oudste Docenten, van Velzen en Brummelkamp, verzocht onze Kerk op die Synode te vertegenwoordigen, en hun den daartoe vereischten lastbrief verstrekt.

Ook voor de Synodale Vergaderingen dier Kerk in de jaren 1884 en 1885 ontvingen we eene dergelijke uitnoodiging.

Daar onze Synode voor deze vergaderingen evenwel geene afgevaardigden had benoemd, hebben wij deze uitnoodigingen met een vriendeljjk en broederlijk schrijven beantwoord.

Volgens opdracht der vorige Synode hebben de broeders Gispen en van Andel onze Kerk vertegenwoordigd op de Classis der Oud-Geref. Kerk in Pruisen.

Van twee smartelijke verliezen, die ons dierbaar Vorstenhuis sedert de laatste Synode troffen, ontvingen we door den Minister van Financiën namens den Koning het treurig bericht.

Het eerste is van den 5den Juni 1883, inhoudende kennisgeving van het overlgden van hare Koninklijke Hoogheid, Mevrouw de Prinses Douarière Albert van Pruisen, geboren Prinses der Nederlanden den 29 Mei 1883.

Het tweede van den 238ten Juni 1884, behelzende de treurmare van den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem, Alexander, Karel, Hendrik, Frederik, Prins van Oranje, overleden in den namiddag van den 21sten Juni 1884.

Beide berichten zijn door de Syn. Commissie beantwoord, waarvoor telkens namens den Koning dank werd betuigd, van welke stukken indertijd mededeeling, m de Bazuin heeft plaats gehad.

Van Burgemeester en Wethouders van Delft ontvingen we de mededeeling, dat -onder Hooge instemming van Z. M. den Koning en Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, de Gemeenteraad van Delft besloten had op den 300sten sterfdag van Z. D. Hoogheid Prins Willem van Oranje-N as sau aan de nagedachtenis van dien grooten grondlegger van Neêrlandsch onafhankelijkheid een plechtigen gedenkdag te wijden op den 10den Juli 1884 binnen Delft in de Nieuwe Kerk, aan de plaats waar de asch van den Vader des Vaderlands rust.

De Gemeenteraad zou er den hoogsten prijs op stellen als die gedachtenisviering werd bjjgewoond ook door alle hooge

Sluiten