Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genootschap zich niet met de voorgenomen wijziging van art. 2 van het Reglement op de inrichting en het bestuur vereenigen, zou voor de Regeering geen hinderpaal behoeven op te leveren om die goedkeuring, gesteld dat deze overigens mocht worden vereischt, te verleenen. <

Ik vertrouw hiermede aan Uw verzoek om inlichtmg te hebben voldaan.

Zietdaar, waarde Broeders, het resultaat onzer gevoerde correspondentie met den Minister; wij meenen op Uwer aller instemming te mogen rekenen, wanneer wij het hier uitspreken, dat ZEx. aanspraak heeft op onze erkentelijkheid voor de welwillendheid, waarmede hij ons heeft voorgelicht.

Uwe Commissie achtte zich dan nu ook in staat om de zaak verder op een gewenscht einde te brengen en zou dit vrij zeker gedaan hebben, ware het niet, dat de tijd, die nog vóór deze vergadering moest verloopen, zoo kort was en wij dus met een weinig te wachten de gelegenheid konden hebben omtrent het een of het ander het gevoelen der Synode te vernemen.

Wij hebben daarom den Minister onzen dank betuigd voor zjjue zoo welwillend verstrekte inlichtingen en ZEx. medegedeeld, dat wij de nadere beslissing in deze zaak van de Synode zouden afwachten.

Evenals op onze vorige Synoden zijn we ook nu weer instaat U mededeeling te doen van de vermeerdering van het getal Gemeenten onzer Kerk. Nieuwe Gemeenten werden gesticht

te Zuidwolde, prov. Drenthe. „ Nieuwkoop, „ Zuid-Holland. B Oostzaan, „ Noord-Holland.

„ Westzaan, , Noord-Holland.

„ Nijmegen, „ Gelderland.

Daarentegen werden opgeheven de Gemeente N ij k e r k in de Classis Amersfoort en de Gem. Bergambacht in de Classis Rotterdam.

Zoowel van de nieuw gestichte Gemeenten als van die welke opgeheven zijn is aan de Regeering kennis gegeven.

Nog hebben wjj mede te deelen, dat de firma J. P. _Haesek.ee & C°. te Haarlem ons kennis gaven van eene nieuwe Uitgave van het Nieuwe Testament, de Psalmen, Catechismus, Belijdenis des Geloofs en alle Liturgische Schriften, bij onze Kerk in gebruik, dat deze uitgave onder toezicht en medewerking van docent Lindeboom heeft plaats gehad en dat aan dezelve een voorwoord van zijne hand is toegevoegd.

Indien de Synode mocht kunnen goed vinden deze uitgave aan te bevelen, zou dit kunnen strekken om andere minder aan

Sluiten