Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„volgens, vöor elk kind eene tegemoetkoming van vijftig gulden „jaarlijks zal worden toegestaan, tot tijd en wijle dat kind den „twintigjarigen leeftijd zal hebben" (bereikt).

Wij vertrouwen, geliefde Broeders! dat deze bescheiden voorstellen niet veel van uwen kostbaren tijd zullen wegnemen, en verwachten daarbij dat ze met algemeene stemmen zullen aangenomen worden.

Indien deze Synode omtrent een en ander inlichting verlangt, wij verklaren ons daartoe volkomen bereid. Laat het ons allen slechts te doen zijn om alle onze krachten en gaven te besteden tot den bouw van die gemeente, voor wie onze trouwe Herder en Zaligmaker zijn bloed heeft gestort.

Ons verslag is niet noodig om te doen uitkomen, dat de Heere onze God én Kerk én School, in weerwil der vijandige machten, grootelijks heeft beweldadigd. Alles was ons tegen, vriend en vjjand is dat bekend.

Niet alleen heeft de Heere onze Kerk gesticht, maar Hij heeft haar uitgebreid. Hij heeft voor haar ruimte gemaakt.

Zoo ergens dan komt het hier uit wat de dichter onder de oud-testamentische bedeeling zingend op de lippen nam in dat treffende:

„Dat Bazans hemelhooge berg Met al zijn heuvlen Sion terg';

En wane 't overtreffen; Wat springt Gij bergen trotseh omhoog? Wat wilt G' U in der volkren oog,

By Sions berg verheffen ? God zelf heeft dezen berg begeerd, Ter woning, om, aldaar geëerd, , Zijn heerlijkheid te toonen; De Heer, die hem verkoren heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft,

Zal hier ook eeuwig wonen."

Broeders! Met zulk een God en met zulk een woord kunnen wij met alle gerustheid de toekomst tegemoet gaan. Jezus, onze Jezus, het Hoofd der Gemeente zal voor Zijne duur gekochte Kerk zorgen, maakt daar maar staat op. Luthee heeft met het oog daarop kunnen zingen:

„Een vaste Burgt is onze God Een toevlucht voor de Zijnen."

Dat maakte Luthee tot een Luther, zooals wp hem uit de geschiedenis hebben leeren kennen. Een man die vreezen en beven kon, en die tevens in de kracht van Zijn God de wereld, den Satan en de hel kon doen sidderen. Luthees kracht zat in Luthers God! daarom kon hij zoo vrijmoedig zeggen:

Geen aardsche macht begeeren wij

Die gaat zoo ras verloren."

Eerwaarde leden dezer vergadering! Klemmen we ons dan door

2*

Sluiten