Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de „Uitbreiding der Theologische School" de hand worden gehouden, of wij gaan spoedig in plaats van uitbreiden, inkrimpen.

Om intusschen alles te zeggen en ieder in staat te stellen de gansche Kas voor de Uitbreiding der Theol. School goed te kennen, zullen we een volledig uittreksel van ons Kasboek mededeelen.

We ontvingen aan giften in eens , ƒ 284,90

. Aan jaarljjksche bijdragen „ 6113,52

Aan intresten . . „ 3669,37

Aan aflossingen van uitstaande kapitalen . . . „ 1200,—

Batig Saldo der vorige dienst , 4517,76^

Dat is te zamen ƒ15,785,55!

Hiervan gaven we uit:

Aan den Penningmeester tot dekking van zijne

te korten f 2700,00

Aan aflossing van uitgelote aandeelen in de

rentel. leening „ 800,—

Uitgaven van verschillenden aard „ 216,78

Belegd , 9000 —

Samen ƒ 12,716,78

Zoodat we sluiten met een Batig Saldo van . . ƒ 3068,77^

Intusschen moeten we hierbij opmerken, dat er alles en alles zoowat nog 20 van de uitgelote aandeelen niet ter uitbetaling èn aflossing zijn aangeboden. Wanneer dit vroeger of later plaats heeft kost ons dit ƒ2000 —

Om ons verslag nu geheel volledig te maken geven we nog gaarne een overzicht van onze rentegevende fondsen. Wij hebben nog: 1 Russ. spoortje.

1 Aandeel van ƒ100,-- in de Amsterdamsche premieleening. Een eerste hypotheek ad ƒ 22000,— rentende naar 4l/« °/o Een Obligatie , , 5000,— „ , 4»/* °/o

Een id. , „ 300,— „ „ 5°/o

Een id. „ „ 100,— „ „ 48/* °/o

Twee Acceptatiën samen ƒ 9000,—■ „ „ 3°/o. Nog mogen we U mededeelen dat we sedert de laatste Synode

wederom 8 aandeelen ad ƒ 100,— in de rentelooze leening ten

geschenke ontvingen. Over het geheel hebben we dus ruime stof om God te danken

voor Zijnen zegen op dezen onzen geringen arbeid.

In de lijst van onze Classicale Collectant-Correspondenten kwamen de volgende veranderingen:

Sluiten