Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den we ons niet erg te bekommeren, aangezien de weg daartoe als van zelf ons werd gewezen.

Broeder Kostee ontving aan Salaris f 2700,—.

Voor reis- en verblijfkosten hebben we hem

terugbetaald » 512,97.

Bijbels en boeken hebben we gekocht voor . . 9 284,21£.

Het houden van onderscheidene vergaderingen, alsmede het reizen van een enkelen Correspondent

heeft gekost ' „ 123,11.

Aan een paar gemeenten hebben we geleend. . „ 300,—.

Davidsohn heeft nog ontvangen. „ 36,16.

En aan porto's, vrachten, kantoorbehoeften enz.

hebben we betaald » 43,05.

Is samen . . . f 3999,50£.

Trekken we nu van de straks genoemde . . f 4846,61 deze uitgaven ad » 3999,50^

af, dan sluiten we met een batig saldo van . f 847,10j}-.'

Ruime stof tot dankzegging alzoo aan Israëls God en Koning, die ook in dit afgeloopen Synodejaar ons zoo ruimschoots heeft beweldadigd, en die nu tien jaren lang heeft getoond, dat de zending onder zijn oud Israël, ook door ons Chr. Geref. volk is gewild; en die op onderscheidene wijze openbaar heeft doen worden, dat niet alleen met blijdschap wordt geofferd, maar dat ook het gebed voor Israëls heil gedurig opklimt tot Israëls God. Het is opmerkelijk met welk een gloed er soms over de toebrenging van Gods oude volk, over de wederkeering naar het land zijner vaderen wordt gesproken.

„'kZie den tijd, den tijd van glorie naderen, Die heil moet brengen aan heel 't kroost van Abraham,

God wil het overschot dier droeven weer vergaderen, Die afgehouwen zijn van d'allerêelsten stam 1"

Deze heerlijke gedachte begint hoe langer hoe meer in den boezem onzer gemeenten te leven: getuigen de deelnemende wóórden, waarmeê zoo vele gaven der liefde gepaard gaan; de belangstelling waarmee schier overal Broeder Kostee is ontvangen, en de aandacht, die hoe langer hoe meer aan de bespreking van Israëls toekomst en herstel wordt gewijd.

Gode daarvoor de eere, die alom meer beweging doet ontstaan onder de dorre doodsbeenderen van den huize Israëls; en die in alle landen der wereld, thans meer dan ooit, Jakobs nakomelingen doet vragen naar het Rijsje uit den afgehouwen tronk van Isaï.

Maar ook dank aan allen, die hun liefde voor de beminden om der vaderen wil hebben betoond; dank aan de Broeders

Sluiten