Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage V.

Hoog Eeewaakde Vergadering !

De Zendingscommissie heeft aan haar Secretaris, AdjunctSecretaris en Director opgedragen aan uwe Hoog Eerw. Vergadering verslag uit te brengen van hare werkzaamheden, sedert de jongstgehoudene Synode, waaruit U tegelijk de toestand onzer Zending duidelijk zou worden.

Wij achten het ons, waarde Vaders en Broeders, eene eere en voorrecbt om U, namens onze Commissie, mededeelingen ie doen van het heerlijk werk der Zending, dat onze Kerk op zich nam, gelijk wij vertrouwen dat het U tot eene blijdschap zal zijn, onder de vele belangrijke werkzaamheden, waartoe uwe Vergadering geroepen wordt, ook die der Zending te mogen behartigen.

Wij zullen evenwel met ons verslag niet te veel van uwen kostbaren tijd vragen en wij behoeven dit te minder, nü sedert Januari 1882 ons Zendingsorgaan „Het Mosterdzaad" maandelijks geregeld mededeelingen doet èn van onze Zendelingleeraren te Batavia en Soerabaia èn van hetgeen door de Zendingscommissie behandeld en besloten wordt.

De Zendingscommissie heeft hare jaarvergaderingen, waaraan een Zendingsdag verbonden was, in '83 te Leiden, in '84 te Goes en in dit jaar te Assen gehouden. De Zendingsdagen hebben zich in elk dier steden gekenmerkt door de opkomst van een talrijk en belangstellend publiek, waaronder vele predikanten en kerkeraadsleden. De referaten door de predikanten Boon, Dijkstra en Sieders op die dagen voorgedragen, gaven aanleiding tot nuttige en aangename gedachtenwissehngen over het werk der Zending. De vrucht van zulke dagen kan niet dan gezegend zijn tot opwekking van den Zendingsgeest in onze gemeenten, weshalve de Commissie den wensch uitspreekt, dat onze Zendingsdagen steeds drukker bezocht en langs zoo meer de Zendingsfeesten onzer Kerk mogen worden.

Buiten de jaarvergaderingen kwam de Commissie nog tweemaal samen 5 en 6 Oct. 1882 te Zaandam en 26 Nov. '84 te Utrecht, terwijl bovendien het Moderamen nog viermaal is samengeweest.

Onderscheidene, niet alledaagsche Zendingsbelangen maakten deze buitengewone vergaderingen en die van het Moderamen noodzakelijk. Als daar waren: de aanneming van kweekelingen, de komst van br. Haan en de zijnen, de aanneming van br. van Alphen en de plaats zijner bestemming; het voorstel King

Sluiten