Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stig, in den laatsten tijd " gaat het beter, en met dankzegging mag hij gewagen van de hulpe des Heeren, waardoor hjj, ook onder zwakte, zijn werk mocht verrichten. Behalve het werk onder het Europeesche gedeelte «ijner gemeente, door prediking, katechisatie en huisbezoek, gaat hij in de Maleische godsdienstoefening voor en leidt hjj de Evangelisatie en school voor de inlanders. De godsdienstoefeningen, ook de Maleische in den laatsten tijd, worden goed bezocht; de gemeente bewust hare liefde en overgave voor de Evangelisatie onder de inlanders. Zij draagt, bjjna boven vermogen, bij. Hare collecten zijn in verhouding groot; voor haar kerkgebouw bracht zij uit eigen middelen f 3000 bijeen, en is voornemens dit jaar een gedeelte der gelden te restitueeren, die onze Zending voor haar besteedt.

Dit zijn teekenen, die ons verblijden, een bewijs dat onze Zendingsarbeid èn te Soerabaia èn te Batavia goed is; de Christenen in die beide plaatsen, vooral te Soerabaia zijn, voor zooverre dit noodig was, wakker geschud voor het zendingswerk onder de inlanders. Die vrucht is niet gering te schatten, zoo, en zoo alleen kan de inlandsche bevolking in onzen Archipel bereikt en bewerkt worden.

Een, twee zulke stations moeten wjj op Java hebben en behouden, het moeten de Antiöchië's zijn voor onze Indië.

6. — Een derde station op Java werd onze Zending aangeboden door wijlen br. King: zgn kerk te Meester-Cornelis op ruim één uur afstands van Batavia gelegen. Zijn aanbod de Rehobóth-kerk in eigendom aan onze Zending af te staan, lachte der Commissie wel toe, maar één der voorwaarden, waaronder King haar die kerk aanbood, baarde bedenking. Zij luidde:

dat in genoemde kerk des Zondags, om de veertien dagen, godsdienstoefening gehouden moest worden, en eens wekelijks katechisatieles gegeven in de Nederlandsche taal.

Dit kwam der Vergadering te Goes bezwarend voor. Huijsing kon dit niet doen, het werd dan te veel voor hem, wij zouden ja, wel eene kostelooze kerk op M.-C. hebben, maar moesten er een Zendeling-leeraar bekostigen.

Toch wilde de Commissie dit aanbod niet van de handwijzen, zonder vooraf de voorwaarden van br. King aan den kerkenraad te Kwitang tot advies voor te leggen. Deze heeft een uitvoerig gemotiveerd advies uitgebracht, te groot om in ons verslag op te nemen, maar wat voor belangstellenden ter inzage ligt. Slotsom was: de Commissie kon het aanbod niet aanvaarden, het zou onze Zending te veel bezwaren, zonder hoop en uitzichten op veel vrucht.

7. Transvaal. — Toen de welbekende en gevierde Transvaal-

Sluiten