Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche deputatie Nederland bezocht, heeft het Moderamen, op een daarvoor ontvangen opdracht uwer Commissie, de eer en het genoegen gehad met die deputatie over eene eventueele Zending in die Republiek te spreken.

Uit die samensprekingen bleek ons, dat er in de Z. A. R. onder de Kaffers wel een arbeidsveld is, — en vooral een Hollandsche Zending daar de sympathie zou wegdragen — maar ook, dat er door verscheidene Zendelingen (53) door verschillende gemeenten uit verschillende landen van Europa uitgezonden, wordt gearbeid, alsmede dat onze Zusterkérk aldaar mede ernstige pogingen tot verbreiding van het Evangelie onder de Kaffers aanwendt, en dat zulk eene Zending mede groote geldelijke offers zou eischen.

Onze Commissie, alles overwogen hebbende, heeft gemeend niet op dien arbeid te moeten ingaan, vooral omdat onze Zusterkerk ernstige pogingen tot Zending aanwendt en wij niet onafhankelijk van naar kunnen arbeiden en evenmin in haren arbeid willen opgaan.

Wat ten slotte onzen finantiëelen toestand betreft, met dankzegging aan den Gever aller gaven, mogen we U mededeelen, dat het ons aan geene stoffelijke gaven heeft ontbroken. De geheele Kerk heeft door hare gaven, zoowel door collecten als bizondere bijdragen getoond, dat het werk der Zending haar dierbaar is.

Zoo hebben wij dan in het laatste jaar ontvangen ƒ19152,646, uitgegeven f 16110,765 en in de 3 jaren gezamenlijk ontvangen f 56375,295, uitgegeven f 53319,90.

Bjj de vermelding van deze cijfers moeten we U, tot onze niet geringe blijdschap, mededeelen, dat de Chr. Ger. Kerk in Amerika, die toont ook een hart te hebben voor de Zending, ons belangrijk met hare gaven heeft gesteund: zij heeft toch, behalve de particuliere giften, in de drie laatste jaren ons toegezonden de som van f 4564,60.

Eindeljjk vermelden wjj met dankbare blijdschap, dat deZendingskas nog over ± f 18,000 te beschikken heeft.

En nu hebben wg bjj al onze mededeelingen nog een verzoek te doen. In het Reglement der Zend. Com. wordt bepaald, dat jaarljjks een verslag van den staat der werkzaamheden van de Comm. aan al de kerkeraden onzer Kerk zal gezonden worden. Daar wjj thans een voor de Zending officieel blaadje hebben, „het Mostaardzaad" waarin alles, onze Zending betreffende, bekend wordt gemaakt, achten wjj het beter maandelijks aan alle kerkeraden daarvan een exemplaar te zenden.

Waarde Vaders en Broeders, uit hetgeen wjj U hebben medegedeeld, hebt gjj zeker den indruk ontvangen, dat de Zendings-

Sluiten