Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VI.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE DER ALGEMEENE KAS TEN BEHOEVE VAN PRED.-WED., WEEZEN EN EMERITI-PREDIKANTEN.

Aan

de Eerwaarde Synode der Chr. Ger. Kerk, te houden te Rotterdam op 18 Augustus en volgende dagen.

Eerwaarde en Geliefde Vaders en Broeders in onzen Heere Jezus Christus!

Als Comité van het Bestuur der Algemeene Kas ten behoeve van Pred.-Wed., Weezen en Emeriti-Pred., is het ons een waar genoegen in het midden uwer eerwaarde Vergadering het bestuur van bovengenoemde Kas te vertegenwoordigen. Wp' mogen beginnen met de verklaring, dat God sedert de vorige Synode, te Zwolle gehouden, de belofte van ouds gedaan, vervuld heeft. Hg' heeft getoond, de Rechter der Wed. en de Vader der Weezen te zijn. Hij heeft het hart van ons volk geneigd, dat er in de noodzakelijke behoeften kon worden voorzien. Met dankbaarheid aan God mogen wjj erkennen, dat het Bestuur in broederlijken zin, en in den regel met bjjzondere eenstemmigheid de belangen der Kas mocht behartigen. Alleen is het soms moeielijk het evenwicht te bewaren tusschen het medelijdend gevoel en de krachten, waarover we te beschikken hebben, wat de ondersteuningssom betreft, omtrent onze oude of zwakke Dienaren, hunne Weduwen en Weezen. Niet altijd kan het bestuur de som uitkeeren, die aangevraagd wordt, waaruit wel eens eenige moeilijkheid ontstaat, toch is ook deze moeilijkheid waar ze voorkwam nog altijd uit den weg geruimd. De ondervinding heeft ons steeds onderwezen, om deze gewichtige en teedere zaak naar eisch onzer roeping te behartigen. Met eene enkele uitzondering ondervinden wjj van de zjjde dergenen, die ondersteuning ontvangen, blijken van tevredenheid. Van een enkelen ontvingen wjj de edelmoedige betuiging: ik bedank voor de ondersteuning en hoop mij buiten de Kas te kunnen redden. Het getal dergenen, die ondersteuning ontvingen uit de Kas, onderging in de jaren 1882 en 1883 bijkans geene verandering, terwjjl het getal Emeriti-Pred. in 1884 met 3 werd vermeerderd. Het getal Weduwen bleef als in 1883, terwijl in 1882 87 en in 1883 85 en in 1884 93 Weezen ondersteuning ont-

Sluiten