Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Hospitium en Chr. Ger. Gymnasium 45—48

Verandering van 't woord „Hoofdonderwijzer" in „leeraar in de Holl. taal" enz. in Hoofdstuk VI der Algemeene Bepalingen 49

Versterking van het literarisch onderwijs aan de Theol.

School en hoe? 56—58, 62, 68

De doctorstitel 76—80

Niet vaststellen van een zekeren leeftijd ter toelating van het eindexamen 59—62

Benoeming van een Commissie in betrekking tot den oud-Docent S. om met Zyneerw. te spreken over alinea 2 van art. 208 Zwolle 128

Vereeniging van de verschillende Provinciale kassen ter ondersteuning van onvermogende studenten tot één kas niet wenschelijk 138

KAS VOOR EMERITI-PREDIKANTEN, ENZ.

Verslag 63

Vragen naar aanleiding van 't verslag 63

Opheffing van het een zesde of schrapping van art. 35 en 51

Zwolle 64, 65

Maatregelen tot dekking van het tekort , 65—69

Zedelijke aanmaning aan emeriti-predikanten en predikantsweduwen, die

ondersteuning ontvangen uit de kas 70

ZENDING ONDER ISRAËL.

Verslag en vragen naar aanleiding ervan • 71

Nazien der boeken en decharge 71, 76

Versterking <ler Commissie met twee leden .„,« 106

Gratificatie aan E. Krop veld als secretaris-penningmeester der commissie der Zending onder Israël 120

BUITENL. ZENDING.

Verslag...... 103

Approbatie van een voorstel der Zendingscommissie betreffende het jaarlijksch verBlag 103

Beroepbaarstelling Van E. Haan voor de Kerk in Nederland 103, 104, 106—108 té zijn blijven alhier in 't belang der Zending en mocht de Zending scommisaie hem ontslaan?......... 104, 106

Het steenen kerkje te Meester-Cornelis door de Zendingscommissie niet

aanvaard. 108

Gfneiëele Zending van Van Alphen besproken. 109

Gaat de zendeling niet te veel in den herder en leeraar op? 109

Arbeiden onze zendelingen ook te veel onder de Europeanen? 110

Bezuiniging bij de Buitenl. Zending. 110

Votum van vortrouwen 111

Nauwere betrekking van de Buitenl. en Binnenl. Zending tot elkander. 111

Terugkeer van Van Alphen naar Soemba 112

KERKREGEERING, ENZ.

Verhouding van onze Kerk tot de B. Church in N. Amerika 15, 16, 50—56 Opwekking tot verlevendiging van de macht en de roeping der kerkeraden in betrekking tot vele vereenigingen binnen onze Kerk. . 17, 18 Losmaking der predikanten van hunne gemeenten, hunne

beroepbaarstelling en kennisgeving met opgave van redenen 18—20, 38, 39

Sluiten