Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Uitlegging yan art. 50 D. K 113

Verklaring van het woord „gesteund" in art. 34 Utrecht 139

Verklaring van het woord „gemeente" in art. 96 Utrecht en

238 Zwolle 114. H5

Hebben gecensureerde leden stemrecht?.... 139

Herziening der Kerkorde 118 — 123

Voorstel van de Classis Sneek tot het maken van een nieuwe

Kerkorde 81, 117

Herziene en vermeerderde uitgave der Algem. Bepalingen met de

verschillende reglementen..... 117, 122

Een nieuwe- uitgave der B. K. acht de Synode niet ondienstig 122

Vraag of de bepaling in Titel III 2 der Algemeene bepalingen blijven moet, die vordert, dat de leeraren en ouderlingen de Kerkorde onderteekenen • 123

Wijzing van art. 2 van het grondreglement 143

Het reglement op het beheer 143—147

De practische zijde van het vraagstuk der viering van den dag des

Heeren '• • • **> 15

Benoeming van een Commissie in die zaak 15

Aandringen bij de Hooge Begeering op het handhaven der Zondagswet en op schrapping van art. 168 der grondwet 73—76

Hoelang blijven de attesten van vertrokken lidmaten geldig eer zij vervallen worden verklaard? 115

Mogen predikanten en Docenten leden zgn van de Tweede Kamer,

van de Prov. Staten of van den gemeenteraad? 126—134

De doop bediend door den heer v. S 135

Beantwoording der vragen van het Doopsformulier alleen door leden

der gemeente? 135

Inzegening van het huwelijk in de N. H. Kerk 136

Misbruik van sterken drank 137

Verkiezing van een lid der S. Commissie 140

Verzoek van den kerkeraad van Botterdam aan de Synode het magnetisme betreffende 138

Kan een prae-adviseerend lid ook een voorstel doen of doen aantee-

kenen op de Synode? 140

Voortaan geen verzoeksohriften op de Agenda 142

Alle protesten moeten ingezonden zijn op den dag van de opening der

Synode 143

Welke Buitenl. Kerk uitnoodigen? 147

Zgn alle Docenten verplicht de Synode bij te wonen? 148

PROTESTEN EN INGEKOMEN STUKKEN.

Protest van J. T. B 81

„ „de Classis Assen tegen de Prov. Synode van Drenthe.. 82, 83

„ „ G. Wissink te Appelscha 83

„ „ den kerkeraad te Hollandsche Veld 84

„ „ W. van Dijk te Dordrecht.. • • 89 — 91

„ „ P. de Visser te Dordrecht 89 — 91

„ „ M. v. d. Berg van Amersfoort * 91, 92

„ E. Harms te O. Pekela 92, 93

„ „ H. Tempelman te Bergambacht 98, 94

„ „ F. Ten Hoor en 4 anderen te Haulerwgk 94, 95

„ „ den kerkeraad te Haarlemmermeer 96

Sluiten