Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. De openbare school, zooals haar zijn gekenmerkt is door art. 23 van de wet van '57 en art. 33 van de wet Kappbijne, is in Nederland de eenige, die door den staat ondersteund mag worden.

XII. De school met den bijbel, ofschoon niet wenschelijk, is niet voor goed onmogelijk gemaakt.

XIII. De beweging, die men maakt om eene school met den bijbel, is niets anders dan een poging der kerk om de school, die haar ontwassen is, in hare macht terng te krijgen en de wetenschap te knellen in de banden der kerkelijke dogma's.

• Er zijn menschen met twee aangezichten, Gam&libls genoemd, die met alle partijen goede vrienden willende blijven, al spoedig zeggen : houd af van deze menschen, want indien dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken worden ; maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden 'wordt ook tegen God te strijden. Ik behoor niet tot dezulken.

Bij het ontstaan eener zaak, welkdanige ook, kan men hare beginselen toetsen aan de leerstellingen der Christelijke zedeleer.

Zijn zij daarmede in strijd, dan moet men, in plaats van eene afwachtende houding aan te nemen, zoo spoedig mogelijk het verkeerde in de beginselen dier nieuwe zaak aantoonen, eer het te laat is en zij reeds te diepe wortels hebben geschoten.

De leer van Gamalicl wordt door vele menschen in practijk gebracht, maar steeds ten nadeele der maatschappij, want zij predikt de grootst mogelijke onverschilligheid, de grootst mogelijke lauwheid.

Sluiten