Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want Paulds was een tentenmaker van zijn ambacht; — hebben wij dan nog de Kerk, die Christus heeft gesticht; of heeft men een Kerkje gemaakt, dat in tal van feiten geheel afgeweken is van het oorspronkelijke denkbeeld, dat de stichters dienaangaande gevormd hadden ?

Ts nu de openbare school onchristelijk, omdat zij niet afwijkt, niet wil afwijken van de leer van CHaisTos ?

TI. Alle christelijke deugden, waarvan Christus de grondslag is kunnen aangekweekt worden zonder eenig weldenkend mensch van welke richting ook te ergeren.

Welke deugden zijn christelijk P

't Is moeielijk om ze alle op te noemen, maar ik zal trachten de voornaamste hier bijeen te brengen.

Nederigheid, (Matth. V : 3) zachtmoedigheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, reinheid van gemoed, vreedzaamheid, onomkoopbaarheid, lankmoedigheid, reinheid van levenswandel, gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, (Matth. XXII: 21) vergevensgezindheid, kuischheid, waarheidlievendheid, mededeelzaamheid, (Matth. XVIII: 21) naastenliefde, weldadigheid in 't verborgen, (Matth. VI) opgeruimdheid, ondubbelzinnigheid, onbezorgdheid, zachtheid van oordeelvelling, beleefdheid jegens iedereen, niet alleen jegens de broeders, streven naar volmaaktheid, godsdienstigheid zonder openbaar vertoon, vertrouwen op God, (Matth. X : 9) onbaatzuchtigheid, onbeschroomdheid om de waarheid te getuigen, (Matth. X : 25) ontferming

Sluiten