Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn te ontwikkeld om voor beelden te knielen, die voor de geloovigen mirakels verrichten; zij misbruiken Gods naam zelden, omdat hunne opvoeding het vloeken en zweren verbiedt; zij heiligen den Zondag door niet den gewonen arbeid te verrichten zelfs in die landen, waar de werkman van geen Zondag weten wil; zij eeren hunne ouders, omdat zij van jongs af gezien hebben, dat die ouders hun met liefde behandelen, alles voor hun welzijn opofferen en die liefderijke zorg bij hen wederliefde heeft opgewekt. — Aan diefstal, echtbreuk en moord maken slechts weinigen uit dien stand zich schuldig, de statistiek is daar om het te bewijzen j het geven van valsche getuigenis wordt belet door de publieke opinie, die al spoedig den man met den titel van leugenaar buiten den gezelligen kring zou bannen, en wat het begeeren betreft, zoolang als dat niet overgaat in nemen, zal het wel altijd iets menschelijks blijven, waarin weinig kwaad steekt.

Zijn dat nu zulke klare bewijzen van afval van God ?

En zoo is het toch ?

De beschaafde stand, de ontwikkelde stand wordt beheerscht door de openbare meening, die, doordrongen van een christelijken geest, over allen, welke tot dien stand behooren, waakt.

Gaat naar een kermis, naar een boerenkoopdag. Doet dat in streken, waar de groote menigte nog rechtzinniger dan rechtzinnig is, waar ze schreeuwen om

scholen met bijbels en al den aankleve van dien

en vergelijk dan den zwijnenboel van dat onontwikkeld rechtzinnig volkje met de kiesche en daarom meer aangename genoegens, waarmede de meer ontwikkelden zich ontspannen. En dat is natuurlijk. Om zich als

Sluiten