Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen — toch, door het eenvoudig neen van het kerkelijk Armbestuur, reglstreeks (en gedwongen) moeten steunen. 3». Het beginsel der Armenwet zou feitelijk vernietigd zijn. Het zou vólkomen in de magt der Diakoniën zijn gesteld, door één enkel woord te weeg te brengen, dat de Armenzorg grootendeels of geheel overgebragt wierd op het burgerlijk Armbestuur. Het zou volkomen in de magt der Diakoniën zijn gesteld, om, door één enkel woord, de bepaalde verklaring der Regering betrekkelijk het doel der Wet, "een' langzamen overgang te verkrijgen tot "dlgeheele kerkelijke of bijzondere liefdadigheid," te logenstraffen — en te doen blijken dat de Wet geene andere uitkomst toeliet, dan "een' langzamen (misschien wel zeer snellen) overgang "tot algeheélen burgerlijken" onderstand. Het zou volkomen in de magt der Diakoniën zijn gesteld, om te bepalen, dat, ondanks de Wet, Kerkelijke Armenzorg uitzondering, Staatsarmenzorg regel zal zijn.

Is nu zulks, bij gezonde redenering, onmogelijk aan te nemen, dan moet men de overtuiging omhelzen, dat de meer besprokene vrijheid der Diakoniën ten opzigte der verklaring: "ik bedeel" of "ik be"deel niet," nimmer bedoeld werd toepasselijk te zijn op al hare Armen, of op een bepaald deel harer Armen, of op eene bepaalde soort van onderstand — maar enkel op individuele toestanden.

De Diakonie heeft, "in het systeem der Wet," de vrijheid om te zeggen: "ik bedeel dezen of dien Arme niet, ik bedeel hem of haar, in "geenerlei opzigt." Zij heeft die vrijheid, volgens de uitlegging der Regering 1, zonder dat zij daarvoor redenen behoeft te geven: een enkel ja of neen harerzijds is voldoende (alweder niet ten gevolge van eene bepaling der Wet, maar naar de meening der Regering) als antwoord op de vraag van het burgerlijk Armbestuur: "kan de Arme, die "van mij onderstand heeft gevraagd, onderstand van u erlangen?" Maar men kan, "in datzelfde systeem," haar niet de vrijheid hebben willen geven om te zeggen: "ik bedeel mijne Armen of een deel mijner "Armen op dit of dat punt van noodigen onderstand niet!" Zij kan

1 Bij die uitlegging intussclien bleek tevens, dat bier alleen sprake was van den individuëlen Arme. De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide-. "dat de vraag "aan de kerkelijke instelling ie rigten alleen kan zijn, of de Arme van haar "al dan niet ondersteuning kan erlangen?"

Sluiten