Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"komingvan de zijde der Diakoniën," óók open te stellen voor zoodanige Armen, die bij Reglementen der Diakoniën zijn aangeduid, als te vallen in de termen om door haar "bedeeld" te worden.

Welke dier vrijheden de Diakoniën nu willen kiezen, staat aan haar. Welke voor haar de begeerlijkste te achten zijn, is misschien voldoende in dezen "Open Brief" aangetoond (zie meer bepaald blz. 49 tot 53). Doch alleen deze zijn hare vrijheden — geene andere. Volkomen onafhankelijk en zelfstandig is er onder de thans heersehende rijkswet geene. Ik kan niet anders herhalen, dan de Waarheid; mülies repetita placebit!

V.

De Heer v. L. B. beweert, dat de Staat, indien de Diakoniën subsidie vragen, "toch gedwongen weêr op zich moet nemen, wat hij niet uit vrije beweging "wilde dragen" (blz. 30 der Opmerkingen; vergelijk blz. 40 van dit Schrijven).

Ik heb daartegen aangevoerd, dat, indien zij weigeren subsidie te vragen, maar toch een deel harer Armen afwijzen, of deze of gene soort van onderstand aan hare Armen weigeren, den Staat nog grooter en gevaarlijker dwang zou worden aangedaan,. Dit blijkt reeds uit hetgeen ik in de vorige Bijlage omtrent de subsidiën zeide. Maar 't blijkt nog bepaalder uit hetgeen daaromtrent te lezen staat in de Zevensvraag, blz. 36, enz.

"Desniettemin is het feitelijk waar, dat de Diakoniën in geenerlei opzigt door de burgerlijke Gemeente tot bedeeling of onderstand kunnen gedwongen worden.

"Maar het is niet minder feitelijk waar, dat de burgerlijke Gemeente evenmin, door wie dan ook, tot het geven van onderstand kan gedwongen worden. Wat meer is, de Wetgever verklaart: "dat memand regt "heeft op onderstand — dat het ondersteunen van Armen is een zedeHijke, geen burgerlijke pligt — dat het verleenen van onderstand nim"mer eene verpligting kan zijn voor het burgerlijk Armbestuur — dat "bij gemis der beide vereischten. in Art. 21 vermeld {geen' onderstand "kunnen erlangen van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid en volstrekte onvermijdelijkheid), of zelfs bij het gemis van "een dier beide vereischten, ondersteuning van wege de burgerlijke

6

Sluiten