Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zestien tonnen gouss aan Armenzorg moest uitgeven? Hoe ging 't ons "gezegend" Vaderland, dat, bij lage schatting, geraamd wordt op eene bevolking van nog geen drie millioen, ruim viermaal honderd duizend bedeelde Armen te moeten voeden, en jaarlijks tien millioen noodig te hebben voor Armenzorg?

Wilt gij weten hoe 't ging? Zie om u heen, raadpleeg de statistiek, raadpleeg uwe ervaring!

En wat ziet gij dan? Ligchamelijke ontzenuwing, demoralisatie van geest en gemoed, ongeschiktheid en ongeneigdheid tot arbeid, meer en meer om zich heen grijpende, telkens een slagtoffer over de grens trekkende, die den werkman en den kleinen burger van den bedeelde scheidt. Wat ziet gij? Dat er (o ontzettend schouwspel!), dat erin ons "gezegend" Vaderland op elke honderd inwoners, zestien bedeelden — in ons Gewest op elke honderd ruim een en twintig —■ in onze stad Amsterdam op elke honderd inwoners zeven en twintig bedeelden zijn — op elke vier inwoners-ttw 1'.

Ach! dat het den Armen zoo welgaat in ons gezegend Vaderland!

En van waar nu deze noodlottige toestand?

Is hij niet voor het meerendeel ontstaan, uit het ontbreken van gemeen overleg en zamenwerking tusschen burgerlijke en kerkelijke Armbesturen? Is hij niet voor het meerendeel daaruit ontstaan, dat velen met Dr. van limburg brouwer de wetenschap der Armverzorging steeds genoemd hebben en nog noemen eene "theorie;" — nog steeds meenen, "dat Kerk en Staat er schade bij zullen lijden als beider gc"biod streng afgebakend wordt?"

Ja, waarlijk! die opvatting en die wijze van beschouwing zijn de hoofdoorzaken van het toenemend Pauperisme. Bededen en altijd weder bedeelen van dezelfde personen, zonder genoegzame kennis, zonder behoorlijk verband, zonder scherpziende controle, zonder vaste beginsels! Bedeelen en altijd weder bedeelen van dezelfde personen, soms door Staat, Kerk en Bijzondere liefdadigheid iegelijk; maar in elk ge-

1 En men lette wel, dit zijn enkel nog de bepaald dusgenaamde huiszittende Armen of eigenlijk btdeelden. Voegt men bier nu bij de personen, die niet regtstreeks bedeeld, maar toch door Vereenigingen en Personen ondersteund worden, dan kan men veilig tot het huiveringwekkend besluit komen, dat nu reeds elke drie inwoners te Amsterdam een' Arme hebben te onderhouden.

Ongeloofelijk — indien 't niet waarheid, treurige waarheid was!

Sluiten