Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TUI.

Ik zeide in de Noot op blz. 50.

"Ik bedoel bier nog minder de "algemeene" stelling: dat de kerkelijke "Armverzorging, behalve al hare hoogere voordeelen tevens de minst "kostbare voor den "Burger" is. Ik bedoel hier de regtstreeksche besparing , die de Verordening op de Geneeskundige Armverzorging heeft "willen te weeg brengen voor de Diakoniën zelve."

Wat toch is het geval. De meeste Diakoniën hebben Inrigtingen voor Geneeskundige hulp voor "loopende en huiszittende" zieken. Zij kosten onevenredig veel, en hebben voor kleinere Kerkgemeenten, wier Lidmaten toch door de geheele Stad verspreid wonen, uit den aard der zaak veel gebrekkigs.

Nu heeft de Stad Amsterdam gezegd: "om niet" mag ik kerkelijke Armen niet helpen. Tot nog toe deed ik dit in de Gasthuizen voorde meeste; — (sommige Diakoniën, de Waalsche b. v., betalen ook nu nog, of deden het ten minste nog onlangs; ook van de Lutherschen zullen oudere Lidmaten het zich nog herinneren) — duiten de Gasthuizen voor enkele. De nieuwe Armenwet echter maakt mij dit in 't vervolg onmogelijk; te onmogelijker omdat ik, tot betere controle en naauwkeuriger onderzoek, eene inschrijving telke zes maanden heb vastgesteld en dan ook den ingeschrevenen eene stellige "aanspraak" geef op hulp gedurende die zes maanden. — Dat nu voor kerkelijke Armen doen mag ik niet. Wie der Kerkelijke Gemeenten alzoo thans eene eigene Inrigting voor loopende en huiszittende zieken heeft, moet hare bedeelden op die wijze blijven verzorgen. Wie er nog geene heeft zal er eene moeten oprigten. Wat echter de hulp in de Gasthuizen betreft, staat gij allen, immers bijna allen, daarin gelijk, dat ook mee bedeelden, die tot nog toe kosteloos genoten. Ook dat echter mag ik in 't vervolg niet meer toestaan. Nu gevoel ik intusschen dat u zulks groote moeijelijkheid zal baren, en veel geld zal kosten. Wel niet zóó veel als gij vreest; want gij zelve zult er nu regtstreeks belang bij krijgen, dat niemand door n naar de Gasthuizen verwezen worde, dan ingeval van wezenlijke noodwendigheid, en niemand er langer dan noodzakelijk is verblijve. Gij zult er regtstreeks belang bij krijgen om toe te zien, of de personen welke die gunst van u vragen, wezenlijk in den maat schappclijken toestand verkeeren, welke die hulp uwerzijds onvcrmijde-

Sluiten