Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk maakt. Gij zult er belang bij krijgen om te waken, dat die gunst door u niet verleend worde aan personen die zich voor 10 Cents per week in eenig Ziekenfonds zouden kunnen doen inschrijven, — die 25 Cents daags (gedurende de eerste veertien dagen hunner ziekte, zie Art. 20 der Verordening) zouden kunnen betalen als verpleegden in het Gasthuis.

"Doch hoeveel besparing hieruit reeds voor u en voor mjj zou voortvloeijen — veel zon het n toch steeds kosten. Daarom heb ik nog andere middelen bedacht om n in dit moeijelijk tijdperk te helpen. Vooreerst zal ik u slechts een onbeduidend deel berekenen van de onkosten, die ik voor uwe bedeelden zal moeten maken: want het is mij niet zoo zeer te doen om de finantiële, als wel om de principiële en politischmorele zijde der kwestie. En valt het u dan toch te zwaar! zie! ik weet nog een middel! Wat doet gij met eigene Inrigtingen voor loopende en huiszittende zieken? Zij kosten u veel gelds, onevenredig veel, naar het nut dat zij stichten, want zij kunnen niet vrij zijn van veel gebrekkigs. Welnu hef die inrigtingen op! Ik zal mijne Geneeskundige Dienst uitbreiden en voortreffelijk inrigten; zóó inrigten, dat ze niet alleen dienen kan om zieken te genezen, maar ook krankten te voorkomen en gunstig te werken op den algemeenen gezondheidstoestands des volks. En dan wil ik die goed georganiseerde en ruimschoots over de geheele Stad verbreide Geneeskundige Dienst voor loopende en huiszittende Zieken, óók ter beschikking van Uwe Bedeelden stellen, en gij zult er mij niet meer voor vergoeden dan het mij tennaastenbij enkel aan Geneesmiddelen kost. Zoo zal er een regt goed verband tusschen ons komen, zoo zullen uwe Bedeelden nog beter geholpen worden dan vroeger, en gij zult er toch nog eene zekere somme gelds, misschien voor sommigen eene niet onaanzienlijke, bij besparen en uitwinnen.

"Gij, b. v., Gij Nederduitsche Hervormde Diakonie (en ik noem u ten wille van Dr. van limburg brouwer) gij hebt thans zoodanige dienst op groote schaal. Zij kost n naar ik meen ƒ8,000 a ƒ 10,000 's jaars. Uwe vaste Bedeelden beloopen het aantal van ruim vier duizend personen ; al voegdet gij nog uwe elf duizend tijdelijk bedeelden, (die 15,000 bedeelden zullen te zamen omstreeks zes duizend gezinnen vertegenwoordigen) daaraan toe, en al deedt gij de bevolking nwer Gestichten (ruim 1500 personen) daarin deelen, dan zoudt gij die allen bij mij kunnen inschrijven voor plus minus ƒ5000 a ƒ 6000; want ik verg niet meer per jaar dan 50 Cents voor een éenloopend persoon; ƒ1 voor een huisgezin van 2—6 personen, ƒ1.50 voor gezinnen van meer dan zes personen. En wilt ge nu nog scherp toezien, dat gij ook die gunst niet verleent

Sluiten