Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDEJAARS-AVOND.

Niet zonder aandoening zie ik deze verzamelde menigte voor mijne oogen. Ik zie er iets gunstigs in. Immers de voorgangers dezer gemeente, die zoo lange jaren onder haar gearbeid hebben, hebben haar, bij eene gelegenheid als deze, niet aan ijdele uitroepingen, of fraaiklinkende, maar inderdaad zin- en zaakledige gezegden gewend. De gemeente weet wel ten naastenbij, wat zij op een Oudejaars-avond verwachten mag: een woord namelijk niet in strijd met de pas aangeheven psalmverzen, maar een woord in overeenstemming daarmede;. een troord, dat tot dankbaarheid opwekt, voorwaar, maar dit niet alleen; — een woord evenzeer, waaruit de overtuiging des verkondigers spreekt, dat hij en die hem hooren zondaars zijn; een woord, dat tot boetvaardigheid dringt en tot zelfvernedering voor den Heere, maar ook tot vertrouwen op de verdiensten des lijdens en stervens van den eenigeu Zaligmaker.

De gemeente verwachte dus eene soort van boetrede, doch waarbij niet verzuimd zal worden haar te wijzen op het bloed van Golgotha, opdat haar de gelegenheid verstrekt worde, in den weg van geloof en boetvaardigheid vergeving van al hare zonden te vinden in dat bloed.

De gemeente zal vermaand worden, de groote reeks van zonden, dit bijkans afgeloopen jaar bedreven, niet onaandachtig in overweging te nemen, maar ook om waar en

Sluiten