Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartelijk schuldgevoel gepaard te laten gaan met belangstelling en waardschatting van al wat jezus voor zondaars gedaan heeft en nog doet, om hen in de verbeurde gunst zijns Vaders te herstellen.

Doch het voegt ons voor alle dingen den Heer om zijnen H. Geest te smeeken, die alleen zondaars kan overtuigen van schuld en zonde en hen met het harte gelooven doen in den naam des alleen dierbaren Heilands.

//zijt mij genadig, Ö god!"

Ps. 51 : 3B.

De aanhef vap één der dierbaarste en innigste psalmen; iiZijt mij genadig, 6 God F — Ik kan moeijelijk gelooven, dat er één Psalm in geheel den heiligen bundel te vinden is, die het harte van eiken geloovige zoo welkom en verkwikkend geweest is als deze. Nooit is er een waar Christen, zoo min al3 een echt Israëliet geweest, die er zich niet igeheel in te huis vond, ook zelfs in het vers, dat zoo aandoenlijk van //bloedschulden" meldt.

„ van bloedschuld 1 Ja, van 't bloed,

„Waar toorn en wraak naar dorst, al verwt het staal noch handen."

En zoodra wordt niet, tot op dezen dag, een zondaar, ruw of beschaafd, op zijn zondeweg staande gehouden, of zijn toevlugt is bij voorkeur de 51sle Psalm.

De aanhef, dien ik u voorlas, en die in deze ure ons*,al bezig houden, is het onderwerp van den geheelen Psalm, dat er even geestelijk als krachtig in uitgebreid en ontwikkeld wordt.

nZijt mij genadig, ó God F is, om dus te spreken, de eerste zucht- van de bij zich zelf schuldig geworden sterveling, de laatste van den zieltogenden Christen;'tigeen zucht

Sluiten