Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eene bede, dien geen dag terug kan blijven hij den gódzaligsten, en — waaraan hij behoefte heeft telkens bij nieuw schuldgevoel, maar ook onder en na zijne heiligste verrigtingen.

»Zijt mij genadig, 6 God F is eene bede, die derhalve niet anders kan dan onze ernstige overweging en ontboezeming waard gekeurd worden aan de uitgangen des jaars, wanneer wij eene reeks van honderden van dagen achter ons zien; dagen, die allen, niet één enkele uitgezonderd, getuigen waren van zoo menigerlei overtreding inwendig met het hart, uitwendig met werken en woorden.

Moge de overweging ons tot zegen zijn, zoo gezegend, dat wij het jaar zich niet laten sluiten, voor dat wij het antwoord verstaan hebben in onze ziel: //Zijt begenadigd, 6< zondaars !"

M. A. Laat ons drie dingen overwegen:

Wat er toe behoort, om deze bede regt te bidden. De gepastheid der bede aan deze uitgangen des jaars. De heilrijkheid der bede opregt ontboezemd.

n'Eijt mij genadig, 6 God F Laat ons zien, wat er toe behoort, om deze bede regt te bidden.

Ik geloof te mogen staande houden, dat er drie dingen toe worden vereischt: de bidder moet staan op bijbelsch standpunt, — innig schuldgevoel moet er zijn in zijn hart, — hooge ingenomenheid moet hij hebben met het bloed des Vérbonds.

De bidder van deze bede moet staan op bijbelsch standpunt. Die weinig of niet ingenomen is met den bijbel als het Woord der goddelijke openbaring, kan deze bede op zijne lippen niet nemen. Hij kan ze wel op zijne lippen nemen, hij kan die zes lettergrepen wel uitspreken, maar ze

Sluiten