Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storting geen vergeving," en ziet, hij bidt, dat God hem genadig moge zijn, hoe kan hij het met vertrouwen doen, zonder ingenomenheid met het bloed? Het staat bij hem vast, //dat God liefde' is," al wederom omdat het in den Bijbel staat, maar het staat even vast bij hem, //dat onze God een verterend vuur is," ook omdat het in den bijbel, staat. En in deze twee plaatsen is hij verre van tegenstrijdigheden te ontdekken, maar hij ziet dat de eene de andere opheldert God is liefde op zoodanige wijze, dat Hij voor de versmaders zijner liefde als 'een vnnr is dat de stoppels verteert God is liefde maar Hij kan het onmogelijk zijn op eene wijze, zoo als de ligtzinnige mensch het zich voorstelt. God is liefde, maar niet zonder wijs te blijven/; God is liefde, maar niet zonder heilig te blijven; God is liefde, maar niet zonder een voorstander van al wat regt is te blijven en van de hoogste en striktste regtvaardigheid. Maar wat baat hem dan de liefde ? 6 Die baat hem alles. Daaraan en aan niets anders heeft hij te danken de hoogste en de heerlijkste gaaf. Kent gij het woord dés Heeren niet aan de Samaritaansche: '/Indien gij de gave Gods kendet?" Kent gij het woord des Heeren niet aan nicobemus : //Alzoo lief Beeft God de wereld gehad, dat Hij gegeven heeft zijnen eeniggeboren Zoon !" Wij zagen dien Eenige in de kribbe in ons menscheUjk vleesch, om na drie en dertig bange levensjaren testerven aan het kruis. Zie dat is de liefde, maar waarbij tevens het regt gehandhaafd blijft Christus aan het kruis stort zijn bloed, dat is liefde. Christus aan het kruis stort zijn bloed en voldoet aan het regt, dat is regtvaardigheiden — voor den armen zondaar is vergeving in dat bloed, door de liefde, zonder krenking van het regt. De bidder van de tekstbede, dit doorziende, heeft vasten grond des betrouwen» in de bloed-

Sluiten