Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gepastheid mag blijken — uit aanmerking van de bede zelve in haar regten zin, — uit aanmerking van Hem, tot Wien ze wordt opgezonden, en — uit aanmerking van dien, die ze ontboezemt.

nZijt mij genadig, 6 God F Wat is de regte zin dezer bede ? Niet een ieder heeft het regt te beweren, dat de zin hem duidelijk is. Wij ontzeggen dit regt bij voorbeeld aan eiken Roomschgezinde, omdat hij hecht aan eigen verdienste; schoon ook zijn mond vervuld is met de woorden genade en gratie. Hoe verbazend fiaauw moet de beteekeais van het woord genade zijn, waar ook nog maar in de verte aan eigen verdienstelijkheid kan gedacht worden. Zoo ontzeggen wij het regt van te beweren dat de tekstbede hem duidelijk is, ook aan eiken Protestant, die een Bijbel heeft op zijn eigen hand, en een godsdienst van eigen vinding voorstaat. Hij is, schoon een van God afvallige, te zeer met zich zei ven ingenomen, om te begrijpen wat genade is. Mijne Geliefden! Ik heb u zoo even mogen te kennen geven, wat er toe behoort om de bede regt te bidden. Die aan deze vereischten kan voldoen, die arme zondaar eerst heeft regt zich over den zin uit te laten; hij staat op het regte standpunt, hij heeft zijne eigen zonden in het regte licht gezien, hij beseft dat er plaats voor genade is zonder krenking van het regt En wat acht hij dan de zin te zijn? — Hij begeert met deze bede niet bloot, dat de hoogste Majesteit hem aandacht leene, hem met eenig klein gunstbewijs verkwikke, hem korter of langer uitstel van straf schenke; neen, maar hij begeert, hoe onwaardig in eigen oog, dat Gods heilige toorn zich van hem keere, dat God hem voor toorn en gramschap gunst en liefde doe ondervinden, dat God hem alle zijne zonden om chkisxus wil vergeve, ja hem in CHEisïus aanmerke, alsof hij nooit had gedaan, dat kwaad in de oogen des Heeren is; bijgevolg ook dat de hel, die

Sluiten