Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij verdiend heeft, hem gesloten worde, en dat de poorten des hemels hem worden geopend. — Geliefden! Dit is ongeveer de zin der tekstbede, — is ze dus niet ten hoogste passend op onze lippen aan de uitgangen des jaars?

Maar ook uit aanmerking van Hem, tot Wien de bedegerigt wordt, besluiten wij tot hare gepastheid. Wat kan ons in ons bidden beter passen dan den hoogen God in 't gelijk te stellen, zoo ten aanzien van'zijne wetten, eene gehoorzaamheid van den mensch. eischende, die hij niet volbrengen kan, als ten aanzien van zijn regt om den ongehoorzame, schoon onmagtig, te straften? Die om genade bidt met zijn hart, erkent daarmede, dat hij alle gehoorzaamheid zou hebben kunnen volbrengen, had hij niet moedwillig het oor aan de lokstem der verleiding geleend en zich losgescheurd van God, en dat de mensch, eenmaal gevallen zijnde en tot gehoorzamen onbekwaam geworden, God om des afvalligen wil zijne wetten niet veranderen kon, noch zich zijn regt om gehoorzaamd te worden mogt laten ontzeggen. Hiervan is, die in waarheid om genade bidt, innig overtuigd. Maar ook nog van eene andere zaak draagt hij diepe overtuiging, dat namelijk de eeuwig Heilige toegankelijk voor den schuldige is geworden door christus, die, na de wetten gehoorzaamd te hebben, hare straften gewillig gedragen en dus voor zondaars aan het regt voldaan heeft. — En ook hierom past de bede zoo zeer op zijne lippen aan deze uitgangen des jaars.

En nu eindelijk nog besluiten wij tot hare gepastheid uit aanmerking van hem zei ven, die de bede op zijne lippen neemt. Hij gevoelt slechts genade te behoeven, en heeft hij die ontvangen, hij zal voldaan zijn. Genade is al wat hij

Sluiten