Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeft, genade is al wat hij begeert. Hij, schoon hij met david zeggen kan: //ik kenne mijne overtreding, en mijne zonde is steeds voor mij," is er nogtans ver van verwijderd met een kaï.v uit te roepen: //mijne misdaad is grooter dan dat zij vergeven worde," — maar ook kan hij dit oudejaar in den oceaan der eeuwigheid niet zien wegzinken, zonder genade en vergeving gevraagd en ontvangen te hebben. Hij zet zich neder, of werpt zich op zijne knieën en overdenkt. Hij begint met de overdenking van zijn gedrag en bestaan onder de tegenheden dezes levens. Ach, hoe weinig bedacht hij, dat de haren zijns hoofds allen geteld zijn, dat armoede en andere wederwaardigheid hem van eene Vaderhand werden toegezonden, en hem moesten ten goede medewerken, Van hier, helaas, menigmaal ongeduld, geklag en gejammer, in plaats van diepe onderworpenheid, die hem, worm en made, zoo zeer voegde; en van hier ook miskenning en achtelooze' voorbijzage van het heilig doel der tegenspoeden, opdat hij der heiligheid Gods mogt deelachtig worden. - Hij overdenkt zijn gedrag en bestaan onder gunstiger omstandigheden, onder genot van overvloed met gezondheid des ligchaams. Hoe weinig was hij regt dankbaar, hoe weinig waardeerde hij zijne voorregten, hoe weinig liet hij er zich door verteederen, hoe weinig werd die liefde met wederliefde beantwoord, hoe weinig werden ellendigen en nooddruftigen uit zijn goed gediend, hoe zeldzaam was het voor den Heere: //ik. ben geringer dan alle deze weldadigheid en trouw." G! Wat dunkt u, is de tekstbede voor dezen beweldadigde gepast aan de .uitgangen des jaars, niet of al? Maar was ze het niet evenzeer voor genen rampspoedige? De bidder overdenkt zijnen omgang met zijne huisgenooten en zijn verkeer in hun midden; hij onderzoekt hoedanig dat verkeer geweest is als echtgenoot, als huisvader of moeder, als zoon

Sluiten