Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op goddelijke verzorging in zijne nooden, op goddelijke bewaring in gevaren, op goddelijke leiding in al zijne wegen'; 'in één woord, op een leven voor God en een sterven in Hem, met al de zaligheden daaraan verbonden. O wie dat mag ontvangen heden avond op zijne dringende bede, van hem mag gezegd worden, dat hij een zeer gewenschten uitgang heeft uit het oude jaar.

Maar kan de regte bidder hier zeker staat op maken ? Gel.! Zoudt gij twijfelen ? Gij zoudt niet zuiver op bijbelsch standpunt staan, indien gij het deedt. Ik kan u bijbelsche gronden van zekerheid in menigte noemen. Dat de bidder om genade zeker kan zijn van de verhooring, steunt vooreerst op grond van de geregtigheid. De regte bidder heeft immers zijn oog op bloed gevestigd, dat hem dierbaar is geworden, en wel op het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan het bloed van abel? De verdienste en kracht van dat bloed gaan dus op hem over, hij is ontzondigd, en — de hoogste geregtigheid zelve schenkt hem zijne bede. — Maar ook op grond van de genade steunt de zekerheid der verhooring. God wil, als genadig God, op dezen zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor zijn Woord beven. Daarom staat er ook: //de Heere is nabij den gebrokenen van harte en Hij behoudt de verslagenen van geest." Zoo min als Hij vergeten kan regtvaardig te zijn, en dus te regtvaardigen die in christus jezus zijn, zoo min kan Hij zijne genade vergeten. Daarom spreekt ook Israëls koninklijke boeteling zoo diep ootmoedig, ja, maar ook zoo vertrouwend, in den schoonen tekst-psalm: //de offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, ö God! niet verachten." Voegt hier nog een derden grond, waarop de zekerheid der verhooring steunt, bij: jezus voorspraak. Staat er niet: //indien

Sluiten