Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldig? Helaas, een bewijs onder zoo vele, dat het kwaad dieper wortelen schoot in ons hart. Müff juist ook die herhaling van dezelfde zonden, die ge afzwoert misschien, voor God beleden, altijd met uw oog op het bloed, en gij zult ondervinden dat het waar is, wat God van zich getuigen laat bij Jesaja: //Hij vergeeft menigvuldiglijk." Gij kunt het u niet voorstellen? Toch is het zoo, want, spreekt de Heère, //mijne gedachten zijn niet uwe gedachten, mijne wegen zijn niet uwe wegen; want gelijk de hemel hooger is dan de aarde, alzoo zijn mijne wegen hooger dan uwe wegen, mijne gedachten dan ulieder gedachten." Gel.! Zet uwe harten op deze Godsverklaring. Is het niet met andere woorden gezegd: //gij eindige menschen , kunt u niet begrijpen, hoe Ik zoo vele, zoo groote, zoo dikwerf herhaalde zonden kan kwijtschelden, het' ligt aan uwe eindigheid, terwijl Ik de Oneindige ben."

En hiermede, Gel.! eindig ik mijne rede. Ik beveel u en de uwen, mij-zelven en de mijnen, dien God in christus ootmoedig aan. Amen.

—-«aö-jiftee*—

Sluiten