Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegzame notie hebt van zedelijkheid en deugd, wat nood, door het betrachten van die zedelijkheid en deugd beantwoordt gij voldoende aan uwe roeping tegenover God en de menschheid.

Doch laat ons bij ieder onderwerp door den schrijver behandeld stilstaan: Conciliën en Sijnodin.

Ik stond verbaasd over de vergelijking, de eerste bijeengeroepen door een enkel man, de opperpriester van Eome, niet de kerk vertegenwoordigende, maar de kerk als met den ijzeren scepter regerende, zelf niet gedogende dat een der medegeestelijken een persoonlijk gevoelen hebbe; leerstukken bepalende zonder eenigen anderen grond dan zijn eigen wil en verlangen, — de andere wettiglijk bijeengekomen als afgevaardigden van verschillende gemeenten om na onderlinge zamenspreking, op grond van de bijbelsche getuigenissen de grondslagen te regelen van de Nederl. Hervormde kerk, opdat allen die eenzelfde geloof deelachtig zijn, te zamen als kinderen van een huisgezin in eènigheid des Geestes den Heere God zouden dienen. Zoodanige Synode is geroepen om te waken voor de hoogste belangen der gemeenten, te zamen de kerk uitmakende, geroepen om te handhaven wat de kerk zelve heeft uitgesproken als haar beginsel; zulk eene Synode harer taak volkomen bewust, heeft het regt niet om zoo als de Schrijver het doet voorkomen, zelf afgescheiden van de gemeenten, leerstukken te bepalen, of de conscientien te dwingen tot geloovenvanwat zij bepaald heeft, maar om in het belang der Chris-

Sluiten