Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de H. Schrift is. De H. Schrift is de voorraadschuur van alles wat noodig is voor de geestelijke behoeften van den mensch; de belijdenis is de uitdrukking des geloofs van velen tot eene gemeente vereenigd; zij ontleent hare kracht aan de Schrift, staat met deze in harmonisch verband en is dus geenszins overtollig. Omtrent de vraag, zij opgemerkt: dat die toch immers juist het groote verschil tusschen de Roomsche kerk en het Protestantisme daarstelt! Waaraan werden de protesten ontleend? Aan de H. Schrift. W at was en wat is nog de kracht van den protestant tegenover Rome ? De H. Schrift. Wat vreest de Roomsche kerk meer dan de kennis der H. Schrift, juist omdat hare heerlijkheid en haar magt berusten op menschelijke vonden en niet op de openbaring Gods. Dat is het wat ook de vergelijking onhoudbaar maakt. Rome erkent een onfeilbaar priesterlijk gezag, daarmede kan zich een vrij onderzoek naar de waarheid niet vereenigen, daarom wordt het verboden en ontzegd, daarom bestaat in de Roomsche kerk het leven alleen in ceremoniën in plaats van in de kracht, die uit het Woord Gods in de menschen zich openbaart; van daar dat zij in den loop der tijden haar toevlugt moet nemen tot het daarstellen van leerstukken van eigen vinding, meer en meer staande tegenover de Goddelijke openbaring en daarom meèr en meer het schepsel vergodende tegenover den dienst van God in geest en in waarheid.

Daarentegen de grondslag van het protestantisme is de H. Schrift, zij laat alles vrij wanneer het maar gegrond

Sluiten