Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het of gij eene gemeente of kerk kunt stichten en in het leven houden, zonder een gemeeuschappelijken grondslag des geloofs, zonder een besturend, regelend en bestraffend hoofd, zonder eene openbaring van Godswege aan Zijne schepselen, zonder een Christus ons van God gegeven tot een Middelaar en Verlosser, in en door wien zondaren komen tot de vrijheid der Heerlijkheid der Kinderen Gods; door wien zij eene hope hebben voor de Eeuwigheid, die niet beschaamd zal worden. Beproef het, Apostel der Godsdienstige vrijheid, wat de vrucht zal zijn van uwe theoriën ook in de Burgerlijke Maatschappij als gij de grondslagen wegneemt, waarop zij feitelijk, bewust of onbewust, rust.

Gij moet gaan, gij kunt in ons midden niet blijven, want begeert gij vrijheid voor uzelven, gij moogt anderen niet belemmeren, anderen niet te kort doen in hunne regten, anderen niet regeeren. Wie geeft u regt om bij den eisch van vrijheid voor uzelven, anderen een dwangbuis aan te leggen en te noodzaken lijdelijk aan te zien, dat het dierbaarste wat zij bezitten, wordt verguisd, dat het heiligste wat zij kennen wordt onteerd, dat hun eigen huis wordt verwoest, en zij zeiven het moeten aanzien dat men hunnen arbeid tot uitbreiding van het Koningrijk Gods te niet doet. Volle vrijheid hebt ge voor uw eigen persoon, verwerp het gezag Gods, verwerp alle banden die gij meent te kunnen verwerpen, doch ga dan uit de gemeenschap van hen die gelooven aan eene openbaring van God aan zijne schepselen, die gelooven in Jezus als de eengeborene des Vaders vol van genade en waarheid, in

Sluiten