Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzeker is de tegenwoordige treurige toestand der Nerderl. Hervormde Kerk een gevolg, juist van het verlaten van den eenigen grondslag: het woord Gods, de H. S c h r i f t; het leven en de wandel in dè kracht dier Schrift openbaren zich niet meer, en het is zeker de opregte belijdenis van velen, dat zij zelve door ontrouw mede oorzaak zijn van dezen loop der zaak, doch men verlieze ook niet uit het oog, dat meer en meer de menschelijke wijsheid zich in de plaats gesteld heèft van de Goddelijke wijsheid, meer en meer de heerlijke gaven Gods des verstands, gebruikt zijn geworden, niet om biddende en geloovende, dieper in te dringen in de openbaring des Heeren, maar om die openbaring te onderwerpen aan eene kritiek, die de almagt Gods in het aangezigt slaat, aan die wetenschap, welke zich op den troon zet om uit te spreken wat God doen kan! wat God doen mag! en zal nu de gemeente daarin berusten, nu de oogen bij velen opengaan aan den rand van den afgrond? Zullen nu de bepalingen omtrent de handhaving der leer die volgens getuigenis van den schrijver in haar reglementen nog voorkomen, daaruit verwijderd moeten worden , of wel als een doode letter slechts blijven bestaan ?

Zij moeten blijven bestaan, wil zij niet haar eigen doodvonnis onderteekenen, zij moeten gehandhaafd worden, opdat de krankheid weggenomen worde, althans niet verder wortel schiete; hebben wij allen schuld dat het zoo verre met de kerk gekomen is, dat stemme ons tot ootmoedigheid, en verbanne elke gedachte, zoo als

Sluiten