Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van den farizeër: Heer ik dank U da ik niet ben gel ij k de anderen; dan liever de tollenaarsbede op de lippen, Heer wees mij zondaar genadig. Neen niet op de lippen: in het hart! en leeft die bede in het harte, de vrucht daarvan zal niet uitblijven in leven en wandel, de kracht daarvan zal zich openbaren tegenover hen die het Evangelie verloochenen, en deze zullen zelve gedrongen worden eene plaats te verlaten, waar. zij zich niet te huis kunnen vinden, omdat de kracht der vrijheid ook voor hen bestaat in overeenstemming in beginselen; zij zoeken die overeenstemming te vergeefs in de Nederl. Herv. Kerk, en mogen toch hunne beginselen (zij zullen het zelve moeten erkennen), aan anderen niet opdringen.

Of is die onbelemmerde vrijheid welke wordt voorgestaan :

de ware Godsdienst?

„De ware Godsdienst is dat wij er ons vóór alles en onder alles op toeleggen om ons echt godsdienstige, waarachtige zedelijke menschen te betoonen, zulken, die hun geloof in God en hunne liefde voor God, door een Gode gewijd leven openbaren, enhunnebroederlijke genegenheid voor den naaste aan den dag leggen door alles wat den naaste ten goede komen en ten zegen strekken kan."

Maar eilieve, hoe zult ge in God gelooven indien ge

Sluiten