Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem niet kent, zooals Hij zich geopenbaard heeft in Christus Jezus tot redding en behoud van een afgevallen en zich nog steeds van Hem afkeerende wereld; hoe zult ge God Hef hebben, indien het niet Zijne liefde is die n beschaamt en verootmoedigt, ja tot zich trekt, en hebben wij in Christus niet de gave Zijner hoogste en heiligste liefde, terwijl wij buiten dien Christus, Hem alleen kennen als onzen Formeerder, van wien de vreeze ons terughoudt? of spreekt ons geweten niet luide van eene vervreemding van Hem, die ons geschapen heeft naar Zijn beeld. Is het niet de magt, de vreesselijke magt der zonde, die door alle eeuwen heen de krankheid der wereld en der menschheid is geweest, en heeft zich daarin niet juist de vijandschap tegen God geopenbaard, — is het niet dezelfde zonde, in alles de vrucht van de zelfzucht, die ons onbekwaam doet zijn om de broederlijke liefde te beoefenen zoo als ze behoort beoefend te worden? — Sla een blik rondom u en zeg mij, heeft niet de dienst van het schepsel boven den Schepper de overhand. Zeg mij, waar is de vreeze Gods, die de zonde doet haten, indien niet juist daar, waar men God kent in het aangezicht van Jezus Christus, indien niet da4r, waar men in den Christus de hoogste gave der liefde maar ook de openbaring van Gods heiligheid en rechtvaardigheid kent en belijdt. Joh. 3, vs. 16. Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eenig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in

Sluiten