Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 29: „Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft" en vs. 40: „En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe, en ik zal hem opwekken ten uitersten dage"; maar dan ook deze leer, die Jezus in de voorafgaande hoofdstukken en ook naar de andere Evangeliën verkondigd heeft.

En nu noeme men dit dogmatisme, ik stem het volkomen toe, doch dit is naar mijne overtuiging zeker dat er geene waarachtige Godsdienst of dienst van God is, zonder de openbaring Gods; dat er geen waarachtig Christendom is buiten het Apostolisch Evangelie; dat er geene christelijke liefde bestaat buiten het geloof in Jezus als de Christus, dat is de gezalfde Gods, de Messias, dat er geen christelijk leven, geen christelijken wandel denkbaar is buiten het geloof in Jezus, als ons van God gegeven tot wijsheid, regtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Voor hen die dit aannemen is dan ook het woord van Jezus in vervulling gekomen. Joh. 8, vs. 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn, en ook dit, vs. 31 en 32. Indien gij in Mijn woord blijft, zoo zijt gij waarlijk Mijne discipelen en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken; dan stellen wij in onze banier tegen over Gezag of Vrijheid, met besliste keuze: Vrijheid en Gezag.

Gezag van Jezus: buigt u voor Hem die gezegd heeft,

Sluiten